Hemelse Moeder!

Hemelse Moeder!

Hemelse Moeder, bescherm tenslotte ook onze eigendommen en onze huizen tegen alle vervolgingen van de zichtbare en onzichtbare vijanden. Laat uw Heilige Engelen daarin werkzaam zijn en overgave, vrede en de vreugde van de Heilige Geest daarin heersen. Wie is als God? Wie is als U, Maria, gij Koningin van de Engelen en overwinnares van Satan? O goede en tedere Moeder Maria, gij onbevlekte bruid […]

Lezen

Machtige Beschermster!

Machtige Beschermster!

Machtige Beschermster, door middel van uw vlammende geesten bescherm ook op de hele wereld uw heiligdommen en genadeplekken. Bewaak door hen de Godshuizen, alle heilige plaatsen, personen en voorwerpen, heel bijzonder het Allerheiligste Sacrament van het Altaar. Voorkom alle ontheiliging en vernieling, Gij, onze toevlucht, onze lieve Vrouwe! We vragen dit van u met vertrouwen, want Gij kunt het met gemak doen. De Engelen, uw […]

Lezen

Hoogst verheven Moeder van God!

Hoogst verheven Moeder van God!

Hoogst verheven Moeder van God, stuur uw onoverwinnelijk hemels leger ook om te strijden tegen de zendboden van de hel onder de mensen; vernietig de plannen van de goddelozen en beschaam allen, die kwaad willen berokkenen. Verkrijg hen de genade van inzicht en bekering, opdat zij de Drie-ene God en u de eer geven. Help dat de waarheid en het recht overal mogen zegevieren. 1+

Lezen

Verheven Koningin!

Verheven Koningin!

Verheven Koningin van de Hemel, hoogste Meesteres van de Engelen, vanaf het begin hebt Gij van God de kracht en de zending ontvangen om de kop van de helse slang te vertrappen. Wij smeken U nederig, zend Uw hemelse legioenen uit, opdat zij onder Uw bevel en door Uw macht de boze geesten vervolgen, hen overal bevechten, hun roekeloosheid beschamen en hen in de afgrond […]

Lezen

Maria als de Kerk (5)

Maria als de Kerk (5)

We mogen nooit vergeten dat het onmiskenbare symbool van ons christelijk geloof het Kruis is. Het Kruis, dat de centrale waarheid van ons Credo vertegenwoordigt, leert ons dat de kruisiging van de God-mens, de grootste zonde begaan in de geschiedenis van het universum, door Jezus Christus werd omgevormd tot de bron van alle genade en verlossing; dat de lelijkste daad van boosaardigheid de aanleiding was […]

Lezen

Maria als de Kerk (4)

Maria als de Kerk (4)

Gezien de centraliteit van de Kerk is dit het meest cruciale punt waarop ons vertrouwen zal worden beproefd en daarom is dit het gebied waarop we bijzonder waakzaam moeten zijn. In een klassiek geestelijk werk over De Geestelijke Strijd, wordt als eerste principe genoemd, de noodzaak om zichzelf te wantrouwen en te vertrouwen op God. Hier zien we de eerste wonde die de Verleider aan […]

Lezen

Maria als de Kerk (3)

Maria als de Kerk (3)

Het levende leergezag van de Kerk is het instrument van de Heilige Geest om het volk van God en alle mensen van goede wil voortdurend te begeleiden. Paus Benedictus XVI leerde dat er een innige eenheid is in de laatste uitspraken van de Apostolische Geloofsbelijdenis: “Ik geloof in de Heilige Geest, in de Heilige Katholieke Kerk”. Wanneer wij ons geloof in God, de heilige Geest, […]

Lezen

Maria als de Kerk (2)

Maria als de Kerk (2)

Het zou onmogelijk zijn om het belang van de Kerk in de strijd met de vijand van ons heil te overdrijven. Ook zij is een essentieel gevolg van de Menswording van het Eeuwige Woord van God. De Kerk is het universele sacrament van het heil voor de hele wereld. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de Bijbel het ge├»nspireerde woord van God is? […]

Lezen

Maria als de Kerk (1)

Maria als de Kerk (1)

Het visioen van de Vrouw in hoofdstuk 12 van de Apocalyps wordt ook opgevat als een verwijzing naar de Kerk. Deze verklaring is niet in strijd met de interpretatie van de Vrouw als symbool voor Maria, aangezien zij het model en het beeld van de Kerk is. Paus Franciscus sprak over deze relatie: “De Kerk is een echte moeder die ons leven geeft in Christus […]

Lezen

Maria, geducht als een leger in slagorde (6)

Maria, geducht als een leger in slagorde (6)

In die zin roemt Paus Pius XII de kracht van Maria: Maria is mooi in zichzelf als de maan, straalt haar schittering uit als de zon; maar tegen “de vijand” is ze formidabel; vreeswekkend als een leger in slagorde. Terwijl wij ons vandaag verheugen en haar verheffen, weet God hoe wij de moeilijkheden van de tijd waarin wij leven willen vergeten… Er is de “vijand”, […]

Lezen