Machtige Beschermster!

Machtige Beschermster!

Machtige Beschermster,
door middel van uw vlammende geesten
bescherm ook op de hele wereld uw heiligdommen en genadeplekken.
Bewaak door hen de Godshuizen,
alle heilige plaatsen, personen en voorwerpen,
heel bijzonder het Allerheiligste Sacrament van het Altaar.
Voorkom alle ontheiliging en vernieling,
Gij, onze toevlucht, onze lieve Vrouwe!
We vragen dit van u met vertrouwen,
want Gij kunt het met gemak doen.
De Engelen, uw dienaren, staan klaar
om iedere wenk van u op elk moment te ontvangen
en branden vol verlangen om deze te vervullen.