Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Sint Gabriël de Aartsengel is het meest bekend als de Engel die de Blijde Boodschap aan Maria bracht en haar uitnodigde om “Ja” te zeggen tegen Gods plan. Tegelijkertijd wordt hij vaak aangeroepen voor zijn machtige bescherming, waarbij hij wordt gevraagd de Kerk te verdedigen tegen de boze geesten die over de wereld rondwaren. Hier is een gebed uit het Liturgisch Jaar van Dom Prosper […]

Lezen

Stuur ons uw Engelen!

Stuur ons uw Engelen!

O Maria, Onbevlekte, Koningin van de Heilige Engelendie vol vreugde u dienen.Gij verenigt in Uw heerscharen al Uw dienaren,om ook in de huidige, geestelijke strijdde overwinning voor God te behalen. Daarom nemen wij onze toevlucht tot U, onze Vrouwe,Koningin en Moeder, en we bidden met vertrouwen: Zie onze nood en stuur ons Uw Engelen! Hoor onze smeekbede en kom met uw Engelen! Blijf bij ons […]

Lezen

Engel van de gevangenen!

Engel van de gevangenen!

Engel van de gevangenen, ontferm U over allen die in de boeien van de wanhoop liggen, die kreunen in slavernij, levensangst en onderworpen zijn aan de willekeur van anderen. Verlos hen van de droefheid die hun harten in ketenen houdt, zodat ze geen moed en geen hoop meer hebben. Maar zonder hoop kan men niet verder leven, zonder hoop moet men sterven. Ontferm U over […]

Lezen

Gebed tot St. Michael

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael, gij meest trouwe dienaar van God. Gij hebt de opstandige geesten verslagen. Ze waren gereed voor een hoogmoedige confrontatie met hun Schepper. Hoe verheven en beslissend is Uw roep: “Wie is als God!” Zo overstemde Gij de kreet van verraad van de vorst der duisternis: “Ik dien niet!”. Uw strijdkreet zal nooit uit onze harten en monden verdwijnen. Laat die kreet weergalmen […]

Lezen

O machtige Vorst

O machtige Vorst

O machtige Vorst, heilige Aartsengel Michaël,Beschermheilige van de Katholieke Kerk,bijzondere verdediger van de Plaatsbekleder van Christus,op u vestigen wij, na de Allerheiligste Drie-eenheid en de Allerheiligste Maagd,onze hoop in deze benauwde tijd die de Plaatsbekleder van Jezus Christus bezwaart.Stuur hem uw Engelen om hem te verlichten,te versterken en te steunen in deze verschrikkelijke strijddie de helse vijand tegen hem voert.Geef dat het hart van de […]

Lezen

Gebed tot de H. Engelen

Gebed tot de H. Engelen

Alle koren van gezegende geesten – laat ons deelnemen aan uw lofprijzing. Alle Engelen en Aartsengelen – wees boodschappers van goddelijke liefde voor ons. Gij mijn heilige Engel – ik wil u danken voor uw liefde. Engelen van mijn familie en vrienden – bescherm hen. Gij Engelen van hen die ons zijn toevertrouwd – help ons om voor hen zichtbare engelbewaarders te zijn. Gij Engelen […]

Lezen

Gebed tot de Serafijnen

Gebed tot de Serafijnen

Gij serafijnen, gij zijt het dichtst bij God omdat gij de grootste liefde hebt. God heeft ons mensen ook opgedragen Hem boven alles lief te hebben. Help ons dit eerste en grootste gebod te vervullen. Gij Serafijnen, vandaag is uw uur. Jezus zelf voorspelde dat aan het einde der tijden de harten van velen koud zullen worden. Daarom vragen wij u om onze koude harten […]

Lezen

Onbevlekt Hart!

Onbevlekt Hart!

Wees gegroet Maria, die geheel verenigd bent met de verlossende toewijding van uw Zoon!Moeder van de Kerk! Verlicht het Volk van God langs de wegen van geloof, hoop en liefde! … Onbevlekt Hart! Help ons om de dreiging van het kwaad te overwinnen, die zo gemakkelijk wortel schiet in de harten van de mensen van vandaag, en waarvan de onmetelijke gevolgen al op onze moderne […]

Lezen

Gebed van boete voor de zielen in het vagevuur

Gebed van boete voor de zielen in het vagevuur

Almachtige, Eeuwige God! Omdat het Uw Wil is dat we zouden bidden voor de Arme Zielen, bied ik U, door Maria’s meest onbevlekte handen, alle Missen die vandaag worden opgedragen aan, voor Uw hoogste Eer en voor de verlossing van de zielen in het Vagevuur. Nederig smeek ik U, wis hun schuld door de overvloedig rijke verdiensten van Uw meest Geliefde Zoon en wees hen […]

Lezen

Gebed

Gebed
Lezen