Smeekgebed

Smeekgebed

“Verleen ons, o Heer,de hulp van uw hemelse legerscharen,opdat wij door hen, voor de vreselijke aanvallenvan de boze vijand bewaard blijvenen door het Kostbaar Bloed van onze Heeren op de voorspraak van de allerheiligste Maagd Mariavan iedere nood bevrijd,u weer in vrede kunnen dienen. Amen”.

Lezen

Gebed tot de H. Engelen

Gebed tot de H. Engelen

Alle H. Engelen en Aartsengelen, weest ons boodschappers van de Goddelijke liefde. Alle Koren van de zalige Geesten, laat ons instemmen met uw lofgezang. Mijn heilige Engel, ik wil u danken voor uw liefde. Gij Engelen van hen, voor wie ik zorg draag, help mij voor hen een zichtbare Engelbewaarder te zijn. Gij Engelen van de gelovigen, laat hen trouw in het geloof blijven. Gij […]

Lezen

Het krachtige zegensgebed

Het krachtige zegensgebed

Jezus Christus, Koning der glorie, is in vrede gekomen. (Kruisteken maken als zegen +)God is Mens geworden +En het Woord is vlees geworden +Christus werd geboren uit de Maagd +Christus heeft geleden +Christus werd gekruisigd +Christus is verrezen uit de dood +Christus is opgevaren in de hemel +Christus overwint +Christus heerst +Christus gebiedt +Christus moge ons beschermen tegen storm en bliksem +Christus ging midden tussen […]

Lezen

Gebed tot de Engelbewaarder

Gebed tot de Engelbewaarder

Heilige Engel, mijn raadgever, inspireer mij; Heilige Engel, mijn verdediger, bescherm mij; Heilige Engel, mijn trouwe vriend, bidt voor mij; Heilige Engel, mijn trooster, sterk mij; Heilige Engel, mijn broeder, verdedig mij; Heilige Engel, mijn onderwijzer, onderricht mij; Heilige Engel, getuige van al mijn daden, reinig mij; Heilige Engel, mijn helper, steun mij; Heilige Engel, mijn voorspreker, spreek voor mij ten beste; Heilige Engel, mijn […]

Lezen

Kom ons te hulp!

Kom ons te hulp!

Heilige aartsengel Michaël, hoor onze smeekbede aan! Kom ons te hulp met uw legioenen! Werp uw grote kreet: Wie is als God! als een anker in de verwarring van deze tijd.U hebt tegen de gevallen engelen gestreden.Werp hen ook vandaag in de diepten van de hel, opdat wij beschermd worden tegen hun aanvallen. Heilige aartsengel Michaël, kom ons te hulp in de kracht van God […]

Lezen

Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Sint Gabriël de Aartsengel is het meest bekend als de Engel die de Blijde Boodschap aan Maria bracht en haar uitnodigde om “Ja” te zeggen tegen Gods plan. Tegelijkertijd wordt hij vaak aangeroepen voor zijn machtige bescherming, waarbij hij wordt gevraagd de Kerk te verdedigen tegen de boze geesten die over de wereld rondwaren. Hier is een gebed uit het Liturgisch Jaar van Dom Prosper […]

Lezen

Stuur ons uw Engelen!

Stuur ons uw Engelen!

O Maria, Onbevlekte, Koningin van de Heilige Engelendie vol vreugde u dienen.Gij verenigt in Uw heerscharen al Uw dienaren,om ook in de huidige, geestelijke strijdde overwinning voor God te behalen. Daarom nemen wij onze toevlucht tot U, onze Vrouwe,Koningin en Moeder, en we bidden met vertrouwen: Zie onze nood en stuur ons Uw Engelen! Hoor onze smeekbede en kom met uw Engelen! Blijf bij ons […]

Lezen

Engel van de gevangenen!

Engel van de gevangenen!

Engel van de gevangenen, ontferm U over allen die in de boeien van de wanhoop liggen, die kreunen in slavernij, levensangst en onderworpen zijn aan de willekeur van anderen. Verlos hen van de droefheid die hun harten in ketenen houdt, zodat ze geen moed en geen hoop meer hebben. Maar zonder hoop kan men niet verder leven, zonder hoop moet men sterven. Ontferm U over […]

Lezen

Gebed tot St. Michael

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael, gij meest trouwe dienaar van God. Gij hebt de opstandige geesten verslagen. Ze waren gereed voor een hoogmoedige confrontatie met hun Schepper. Hoe verheven en beslissend is Uw roep: “Wie is als God!” Zo overstemde Gij de kreet van verraad van de vorst der duisternis: “Ik dien niet!”. Uw strijdkreet zal nooit uit onze harten en monden verdwijnen. Laat die kreet weergalmen […]

Lezen

O machtige Vorst

O machtige Vorst

O machtige Vorst, heilige Aartsengel Michaël,Beschermheilige van de Katholieke Kerk,bijzondere verdediger van de Plaatsbekleder van Christus,op u vestigen wij, na de Allerheiligste Drie-eenheid en de Allerheiligste Maagd,onze hoop in deze benauwde tijd die de Plaatsbekleder van Jezus Christus bezwaart.Stuur hem uw Engelen om hem te verlichten,te versterken en te steunen in deze verschrikkelijke strijddie de helse vijand tegen hem voert.Geef dat het hart van de […]

Lezen