Laat ons met de H. Engelen God prijzen!

Laat ons met de H. Engelen God prijzen!

De lofzang van de drie jongelingen in de vuuroven is een van de Hymnen die het meest gezongen wordt in de H. Kerk: de gehele schepping straalt in de lofprijzing van God. Het is een heel spannende, eenmalige geschiedenis, hoe deze lofzang ontstaan is. De koning geeft bevel dat iedereen een groot gouden standbeeld moet vereren en er in aanbidding voor neervallen. Wie dit niet […]

Lezen

Een machtig gebed!

Een machtig gebed!

Het stormgebed van het Werk van de Heilige Engelen is een zeer machtig gebed! Bijzonder in tijden van nood en grote zorgen. Dus… onze tijd! Men kan gebedsprentjes bij mij bestellen! ALMACHTIGE, EEUWIGE, DRIEËNE GOD! Voordat wij de hulp van uw dienaren, de heilige Engelen, inroepen, vallen wij voor u op de knieën neer en aanbidden u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij geloofd en […]

Lezen

Trouw

Trouw

Als de mensen kwaad overkomt, als zij hun ziel verliezen, zijn hun beschermengelen daar dan verantwoordelijk voor? Neen, zij vervullen steeds getrouw hun taak. Zij blijven met niet aflatende trouw waarschuwen, helpen, Gods heilige ingevingen in de ziel inademen. Het is omdat wij hun waarschuwingen verwaarlozen, hun aangeboden hulp afwijzen, dat wij niet meer profijt hebben van hun aanwezigheid aan onze zijde. Hoe vaak zou […]

Lezen

Nooit de hoop verliezen

Nooit de hoop verliezen

Heeft ieder kind van Adam een beschermengel? Ja, ieder zonder uitzondering, zolang zijn proeftijd duurt – heidenen en christenen, prinsen en bedelaars, de idioot zowel als de geniale man, het pasgeboren kind zowel als de oude man op de rand van het graf. Welk een eerbied zou ons dat moeten geven tegenover anderen! Zelfs wanneer de Engelbewaarder weet dat zijn taak hopeloos of bijna hopeloos […]

Lezen

Gods wil boven alles

Gods wil boven alles

De Engelen zijn de laagste van de hemelse koren. Zij zijn een ontelbare schare, elk volmaakt tevreden, geen van hen wenst ook maar een ogenblik hoger in de Hemel te zijn dan hij, maar zij vinden hun geluk in de wetenschap dat Gods wil altijd gedaan is, en altijd gedaan zal worden, in alles wat hem aangaat. Dit is het waarnaar wij moeten streven. Dit […]

Lezen

Kom ons te hulp, gij Heilige Engelen!

Kom ons te hulp, gij Heilige Engelen!

De donkere onweerswolken stapelen zich dreigend op aan de horizon. Het kwaad schijnt in onze tijd overal in de wereld toe te nemen. Een net van leugens heeft zich over haar uitgebreid. Maar God laat Zijn kinderen, Zijn Kerk niet in de steek. Een opening in de duistere hemel, en stralenbundels van licht zijn te zien. Hoe zwarter de duisternis, des te stralender schijnt het […]

Lezen

Rein hart

Rein hart

De Engelen begrijpen de mysteries van de genade veel beter dan wij. Hoe komt dat? Dat komt door hun zuiverheid van hart. Daardoor zijn zij vol van licht, en op grond van dit licht zien zij tot in het diepst van de wegen en werken van God en Zijn handelen met Zijn schepselen. Wij zijn dikwijls zo afgestompt door aardse dingen en aardse hartstochten, dat […]

Lezen

Hun bovennatuurlijke kennis

Hun bovennatuurlijke kennis

De Engelen hebben in het begin kennis ontvangen van de Menswording van het Goddelijke Woord. God openbaarde het aan hen toen Hij van hen verlangde de heilige Mensheid van Jezus Christus te aanbidden. Maar zij kenden niet alle omstandigheden die daarmee gepaard zouden gaan. Zij wisten niet dat Hij op aarde een leven van smart zou leiden en een dood van schaamte zou sterven. Deze […]

Lezen

Kennen de Engelen de geheimen van de harten?

Kennen de Engelen de geheimen van de harten?

Ze kunnen naar veel raden. Zelfs de duivels kunnen dit… De Engelen lezen niet alleen de uitdrukking van onze gezichten, maar aanschouwen ook het beeld dat op onze verbeelding is geschilderd. Bovendien openbaart God hun alles wat nodig is voor hun leiding en zorg voor onze zielen. Hoe voorzichtig moet ik zijn dat mijn ziel zuiver is van zonde, en zodanig dat mijn Beschermengel die […]

Lezen

Natuurlijke kennis

Natuurlijke kennis

De Engelen hebben een veel grondiger kennis van de geschapen dingen dan wij ooit kunnen bereiken. Zij hebben een krachtiger intellect en een aard die meer lijkt op de aard van God. Zij zien onmiddellijk en in één oogopslag wat wij slechts door lange studie en redenering te weten komen. Op een dag hopen wij, door Gods barmhartigheid, te genieten van een kennis als die […]

Lezen