Kom, bereid je voor!

Kom, bereid je voor!

In het boek van de profeet Daniël lezen we dat koning Belsassar de vaten van de tempel ontheiligde door ze lichtzinnig te gebruiken op zijn feest en zo verzuimde GOD te verheerlijken, “in wiens hand uw levensadem is en de hele loop van uw leven” (Dan 5:23). Hij was verrast door het geschrift op de muur dat zijn wandaden beoordeelde. Het is beter de liefdevolle […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe (8)

De Engelen: realiteit of mythe (8)

Engelen als persoonlijke wezens Het eerste punt heeft betrekking op het feit dat engelen en demonen niet bestaan voor materialisten en rationalisten, een mening die vrij wijdverbreid is in onze postmoderne cultuur. Zo hebben wij bepaalde stromingen in het filosofische en theologische denken geïndividualiseerd, die onder het argument van het wetenschapsdenken het geloof in engelen en demonen als persoonlijke wezens hebben verworpen. In een tweede […]

Lezen

Gebed tot de H. Engelen

Gebed tot de H. Engelen

Alle H. Engelen en Aartsengelen, weest ons boodschappers van de Goddelijke liefde. Alle Koren van de zalige Geesten, laat ons instemmen met uw lofgezang. Mijn heilige Engel, ik wil u danken voor uw liefde. Gij Engelen van hen, voor wie ik zorg draag, help mij voor hen een zichtbare Engelbewaarder te zijn. Gij Engelen van de gelovigen, laat hen trouw in het geloof blijven. Gij […]

Lezen

Wat kunnen wij doen in deze strijd?

Wat kunnen wij doen in deze strijd?

Satan – aldus Johannes – wordt een “moordenaar”, d.w.z. iemand, die het bovennatuurlijke leven vernietigt, dat God vanaf het begin in hem had doen wonen en in de schepselen, die “naar de gelijkenis van God” zijn gemaakt: de andere zuivere geesten en de mensen. Volgens de Heilige Schrift, en vooral volgens het Nieuwe Testament, omvat de heerschappij en de invloed van Satan en van de […]

Lezen

Strijdt Satan tegen ons?

Strijdt Satan tegen ons?

“Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen”.  Ef 6,12 In zijn val zijn de draak en zijn volgelingen op de aarde gevallen. De H. Schrift verhaalt: En zodra de draak zich op aarde zag neergeworpen, begon hij de Vrouw te vervolgen. .. en enkele […]

Lezen

De eerste strijd

De eerste strijd

Iets nieuws doet zich voor: schepsel strijdt tegen schepsel. Het is niet de Heer God die Zelf de opstandige engelen in de diepte werpt. Hij laat de trouwe Engelen strijden tegen de ontrouwe engelen. De grote tegenstellingen beginnen: de tegenstander zet zich af tegen God. Voortaan zal het kwade altijd het goede aanvallen, de duivel zal de Engel aanvallen. Maar de boze kan niet overwinnen. […]

Lezen

De grote test

De grote test

God schiep eerst intelligente wezens, Hij heeft ze allemaal getest. Beginnend met de Engelen, stelt Hij nu ons op de proef. Maar de Engelen werden oorspronkelijk niet in de hemel geschapen, wij spreken met de woorden “een deel van de engelen werden uit de hemel geworpen”, maar deze woorden moeten niet letterlijk worden genomen. Niemand die werkelijk ooit de hemel bereikt, verliest de hemelse zaligheid. […]

Lezen

Vrije wil

Vrije wil

De Engelen hebben een vrije wil. Zij hadden een vrije wil toen zij geschapen werden en zij die nu in de hemel zijn hebben nog steeds een vrije wil. Natuurlijk is de enige keuze die zij nu in de zalige aanschouwing maken, de keuze om God lief te hebben. De Engelen, zo wordt ons verteld door de H. Mattheus, zien God.  Hoe kunnen we dit […]

Lezen

Hoe komt u aan kennis, Heilige Engel?

Hoe komt u aan kennis, Heilige Engel?

Wij moeten kennis verwerven door lichamelijke ervaring van de zintuiglijke wereld. De Engelen hebben deze beperking niet. Hoe, dan, weten de Engelen? Zij weten door hun eigen wezen. Onze zielen hebben mentale capaciteiten, maar niet van nature vervuld. Al onze kennis komt voort uit zintuiglijke ervaring. Als een mens nooit in staat zou zijn om te zien met lichamelijke ogen, of te horen met lichamelijke […]

Lezen

Voor alle eeuwigheid samen!

Voor alle eeuwigheid samen!

Pas in de hemel zal je vriendschap met de Engelen ten volle worden geopenbaard; daar zal je volledig zien hoeveel profijt je ervan hebt gehad en hoe je hebt bijgedragen aan de zending van de Engelen. Volmaakte vriendschap in een wederzijds samengaan in liefde, waarbij ieder het beste van zichzelf bijdraagt aan de ander. Alleen wanneer Engelen en mensen in de hemel verenigd zijn, zullen […]

Lezen