Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

De genade van Christus overstijgt de tijd

De genade van Christus overstijgt de tijd

Zoals de Heilige Maagd onbevlekt werd ontvangen en door Christus werd verlost in afwachting van de Menswording, zo werden ook de Engelen geheiligd door het licht van Christus aan het begin van de wereld. Ook paus Leo XIII leert dat de genade van alle heiligen uit het Oude Verbond toe te schrijven is aan Christus. Voorzover Christus het eeuwige sacrament van de verlossing is, heeft […]

Lezen
Hemelladder

Hemelladder

Het visioen van de aartsvader Jakob, de hemelladder over wiens treden de Engelen opklommen en afdaalden, is een symbool van Christus, de hemelladder van het Nieuwe Verbond. Deze ladder staat op de altaarsteen en leunt tegen de troon van God boven alle wolken en sterren. Want als God afdaalt als kind, opstijgt als een getransfigureerde en tenslotte weer afdaalt, zolang op deze aarde door de […]

Lezen
De Heilige Engelen: Levende leden van de kerk

De Heilige Engelen: Levende leden van de kerk

Christus is de soevereine Heer over alle geesten; Hij oefent zijn macht en gezag uit over zowel de goede als de kwade geesten. Met betrekking tot de Heilige Engelen is Hij ook hun Hoofd en bron van bovennatuurlijk leven, zodat zij werkelijk leden zijn van zijn Mystiek Lichaam. De H.Thomas leert deze gemeenschappelijke leer op verschillende plaatsen en baseert zich daarbij op de leer van […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.