Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

H. AARTSENGEL GABRIEL, ENGEL VAN HET WOORD

“De Bijbel niet kennen, is Jezus niet kennen”.

Deze zeer bekende uitspraak van de H. Hieronymus moeten we ons ter harte nemen.

Het Woord van God bezit kracht. Het raakt het leven van vele mensen, het heeft ontelbare mensen omgevormd en geleid. De Heilige Engelen zijn Gods boodschappers. Zij zijn heel sterk verbonden met het Woord van God. De meest bekende is de Aartsengel Gabriel. Het is opvallend hoe vaak St. Gabriel wordt genoemd, als degene die Gods woord brengt naar een mens. Hij is dé boodschapper bij uitstek.

Reeds in het Oude Testament is hij vaker te vinden, vooral bij de profeet Daniel. St. Gabriel zegt daar:

“Deze keer ben ik uitgegaan om je te onderrichten. Reeds bij het begin van je gebed is een woord gesproken en ik ben gekomen om het mee te delen.
Neem het woord dus in je op, en tracht de openbaring te begrijpen”.  Dan. 9,22

En een andere keer zegt Daniel over de Aartsengel: “Hij sprak met mij en gaf mij inzicht”.

In het Nieuwe Testament verschijnt hij aan Zacharias: “Ik ben Gabriel, die voor Gods aanschijn staat. Ik ben gezonden
om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen”.

En dan natuurlijk de belangrijkste boodschap aller tijden, die hij aan Maria brengt: Gods Woord wil mens worden!

Dit is voor ons precies datgene wat in de overweging moet gebeuren. En de Engel is door God gezonden om ons hierbij te helpen. Door met een open hart Gods Woord te ontvangen en in ons op te nemen, wil het ons van binnenuit omvormen en ons helpen om het in de daad om te zetten.

Wie anders dan de Heilige Engelen kunnen ons zó goed helpen bij de overweging van Gods Woord! Zij verlichten onze geest en zij sterken onze wil bij het maken van een goed voornemen.

Waarom dus niet iedere dag een vaste tijd reserveren om Gods woorden, die Hij tot jou persoonlijk spreekt, te overwegen.

Een hele grote hulp is hierbij het leesrooster van de Kerk: de dagelijkse Schriftlezing. Als je dit trouw doet, heb je in twee jaar de belangrijkste passages van heel de Bijbel overwogen!

LECTIO DIVINA

De biddende lezing van de H. Schrift gaat terug tot in de tijd van de eerste christenen. Origenes (185-254) was de eerste die deze term gebruikte. De indeling in vier stappen, lectio, meditatio, oratio, contemplatio stamt uit de 12e eeuw, en gaat terug op een kartuizermonnik met de naam Guido.

Paus Benediktus heeft misschien wel de meest eenvoudige en de mooiste uitleg hierover gegeven aan de hand van het Evangelie van de Menswording.

 1. Lectio: “De Engel Gabriel brengt de Blijde boodschap”.
  Wij lezen de Bijbeltekst langzaam en oplettend. Het beste is om dit hardop te doen. Het is anders dan stil lezen. Probeer het maar eens uit.
 2. Meditatio: “Maria denkt erover na, wat die groet betekent”.
  Dat is de volgende stap: de tekst nog eens rustig overlezen met de vraag in je achterhoofd: Wat wil de Heer míj vandaag persoonlijk zeggen?
  Maria stelt een vraag aan de Engel: Hoe zal dat geschieden?
  Wij kunnen ook vragen hebben over de betekenis van de tekst en wij vragen dit aan de Heer. Of wij vragen de Engel om verlichting, want het is St. Gabriel die aan Maria de uitleg geeft! God zou het rechtstreeks kunnen doen, maar Hij wil de bemiddeling door de Engel.
 3. Oratio: “Maria sprak: Zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord”.
  De derde stap is MIJN antwoord aan God! Ik probeer met eigen woorden te reageren op hetgeen de Heer van mij vraagt.
 4. Contemplatio: “Het WOORD werd vlees”. God is mens geworden in Maria.
  Maar zo wil ook Gods woord in mij, door de overweging, vorm aannemen in mijn leven, gestalte krijgen door mijn daden. Er verandert iets in mij en daardoor in mijn manier van leven.

Daarom is de Overweging zo belangrijk. Als je dit overslaat, kun je niet groeien in geloof. Dan blijft Schriftlezing alleen info voor je geest, maar er gebeurt verder niets. Laat het Evangelie van de Menswording je tot gids zijn:

 • Ontvang het Woord van God
 • Denk erover na, wat Hij je wil zeggen.
 • Antwoord Hem, met je eigen woorden.
 • Laat dit Woord je van binnen uit veranderen.