God die Kind werd (8)

God die Kind werd (8)

Toch heeft de zwakheid en dwaasheid van God een zekere kwetsbaarheid over zich, zodat dwazen denken dat ze God te slim af kunnen zijn met hun gewelddadige plannen. In de gelijkenis van de pachters vertelt Jezus hoe de pachters besloten de enige zoon en erfgenaam van de koning te doden, zodat het koninkrijk van hen zou zijn! Herodes was een van de eersten die deze […]

Lezen

God die Kind werd (7)

God die Kind werd (7)

Het zou al nuttig zijn om over deze zaken na te denken, als het ons alleen maar zou helpen om ons te sterken in onze vaste belijdenis van het geloof. Maar ons doel gaat nog dieper. Het veelvuldig voorkomen in de geschiedenis van de Kerk, en vooral de universele heropleving van zoveel gnostische dwalingen in het huidige uur, waarschuwt ons dat de wijsheid van de […]

Lezen

God die Kind werd (6)

God die Kind werd (6)

Christus is de openbaring van de Vader die in het ontoegankelijke licht woont.Christus verwerpen is een keuze voor de duisternis. Om de politiek van Herodes in een “positieve” stelling uit te drukken, komt het hierop neer: hier is een absolute bevestiging van deze wereld als het ultieme goed, het ultieme fundament en de alfa en omega van alle menselijke zoektocht naar geluk. Het betoog van […]

Lezen

God die Kind werd (5)

God die Kind werd (5)

De geest van de wereld De herders en de Wijzen namen het aangeboden geschenk aan en verheugden zich erover. Anderen hoorden van het gebeuren – Herodes, de hogepriesters en schriftgeleerden, ja zelfs de stad Jeruzalem – en verwierpen Christus en oordeelden zichzelf “het eeuwige leven onwaardig” (vgl. Handelingen 13,46), en men herinnert zich hen alleen vanwege hun verzet tegen het mysterie van Christus. Nemen wij […]

Lezen

God die Kind werd (4)

God die Kind werd (4)

De ware geest van kerstvreugde, die overvloeit in gezang en in het geven van geschenken, komt voort uit ons intieme delen in het meest volmaakte geschenk van God. In de mate waarin ons leven gericht is op en opgedragen is aan dit ontvangen en delen in het leven van Christus in de Vader, zijn de eeuwige vrede en vreugde van Christus de onze. Het was […]

Lezen

God die Kind werd (3)

God die Kind werd (3)

Het geschenk: altijd aanwezig, altijd nieuw! Wat de herders en de Wijzen op het eerste kerstfeest ontvingen – een onmiddellijke en intieme deelname aan het volmaakte geschenk van Gods genade in Christus – viert de Kerk vandaag in de kerstliturgie. Wij gedenken niet alleen het feit dat God 2000 jaar geleden mens werd, maar de Vader biedt ons vandaag in Zijn eniggeboren Zoon, geboren uit […]

Lezen

God die Kind werd (2)

God die Kind werd (2)

Wat hadden de herders dat “God bewoog” om hen een Engel te zenden om hun een boodschap van grote vreugde voor het hele volk te verkondigen? “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David”.  (Lc. 2,10) Was het niet hun onzelfzuchtige onthechting en armoede die hen geschikt maakte voor het heilsbericht? Zie hoe goed zij reageerden: “Komt, laten we […]

Lezen

God die Kind werd: Onze hoop en een teken van tegenspraak

God die Kind werd: Onze hoop en een teken van tegenspraak

“Want een Kind wordt ons geboren, een Zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem: Wonder van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst”. Jes 9,5 Toen dan Jezus te Betlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn […]

Lezen

Gods plan met de Menswording (5)

Gods plan met de Menswording (5)

In de velden van Bethlehem zingen de Engelen de glorie van God: “Eer aan God in den hoge (= de hemel, de wereld der Engelen), en op aarde vrede voor de mensen van goede wil”. Christus komt de mensheid bevrijden van het juk van de duivel. Tegenover de Boze hebben de Heilige Engelen een grote opdracht. Reeds in het verleden hebben de Engelen tijdelijk mensen […]

Lezen

Gods plan met de menswording (4)

Gods plan met de menswording (4)

God wenste dat de Engelen instemden met Zijn plan. De kerkvaders leren vrij eensgezind dat de beproeving van de Engelen bestond uit de aanvaarding van Gods plan, dat voorlopig nog duister was. Het moet voor deze verheven geesten een zware beproeving zijn geweest te moeten bevestigen dat dit was wat God wilde, dat Hij mens wilde worden en als mens door hen aanbeden moest worden.    […]

Lezen