God die Kind werd (8)

God die Kind werd (8)

Toch heeft de zwakheid en dwaasheid van God een zekere kwetsbaarheid over zich, zodat dwazen denken dat ze God te slim af kunnen zijn met hun gewelddadige plannen.

In de gelijkenis van de pachters vertelt Jezus hoe de pachters besloten de enige zoon en erfgenaam van de koning te doden, zodat het koninkrijk van hen zou zijn! Herodes was een van de eersten die deze kwaadaardige wijsheid ten uitvoer bracht door de onschuldigen af te slachten.

Hier werd hij verijdeld door de tussenkomst van de Heilige Engel, gezonden om Jozef te waarschuwen met het Kind en zijn Moeder naar Egypte te vluchten. Hoe waar is het dat Christus in alle dingen aan ons gelijk werd, – met uitzondering van de zonde – zelfs zover dat Hij afstand deed van Zijn goddelijke macht en de hulp van de Vader ontving zoals de rest van de mensenkinderen: “Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer en redt hen uit hun ellende. De Engel van God legt een schans om hen heen, om elk die God vreest te beschermen. Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is, gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem”. (Ps 34, 6-8)

Toen de wereld nog dood was in zonde en in wanhoop verzonken, zond God zijn heilige Engelen naar Abraham, naar Jacob, naar Mozes en naar de profeten om een volk voor Zichzelf te bereiden, om de wereld voor te bereiden op de komst van een Verlosser, die Christus de Heer is!

Toen wij nog zondaars waren heeft God ons in zijn onuitsprekelijke liefde uitverkoren en ons geroepen om te delen in de eeuwige waardigheid en heerlijkheid van zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Als Hij ons zo behandeld heeft toen wij nog zondaars waren, “zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken? (Rom 8,32).

Het is dit levensmysterie, onze enige hoop en verlossing, dat wij vieren met Kerstmis.

Laat de wereld ten onder gaan zoals zij wil, als zovele Esau’s die hun eeuwig geboorterecht verkopen voor een kom linzensoep als zij dat willen. Maar laten wij ons geheel vernieuwen met de onfeilbare overtuiging dat al onze hoop op leven, op goedheid en geluk uit de Maagd Maria is voortgekomen en nu in de kribbe ligt. Iedereen die in staat is een kind lief te hebben, dit Christuskind, mag komen en aanbidden en het geschenk van het eeuwige leven ontvangen.

De uiteindelijke schoonheid van Kerstmis is dat God werkelijk mens is geworden. En dit kan alleen maar betekenen, dat wanneer wij het Christuskind komen aanbidden en zo gaan delen in zijn Goddelijkheid, wij niets van onze mensheid verliezen, maar integendeel onze eigen mensheid hervinden in Christus.

Het is Christus die de mens aan zichzelf openbaart, die de mens herschept in zichzelf, de Nieuwe Adam. Zo maakt onze vergoddelijking in Christus ons menselijker dan we ooit hadden kunnen zijn zonder het mysterie van de Menswording. En dit betekent dat onze blijdschap en vreugde onze hele natuur zal omvatten, lichaam ziel en geest. En het zal een pure vreugde zijn die uit het hart opwelt als een bron, en we zullen lachen en blij zijn.

Pater William Wagner, ORC