Goede vrijdag

Goede vrijdag

De Heilige, de Rechtvaardige, de Waarachtige werd gevonnist door zondaars en ter dood gebracht. Maar terwijl ze Hem vonnisten, waren ze gedwongen Hem vrij te spreken. Judas die Hem verried, zei: “Ik heb gezondigd doordat ik onschuldig bloed heb verraden”. Pilatus die het vonnis uitsprak zei: “Ik ben onschuldig aan het Bloed van deze rechtvaardige“. De honderdman die Hem liet kruisigen zei: “Waarachtig, deze man […]

Lezen

Het uur van de duisternis

Het uur van de duisternis

Wij moeten even kijken naar de biddende Jezus, hoe Hij opgaat in de Vader. In het gebed komt al het lijden voor zijn geest. Jezus heeft eigenlijk tweemaal geleden. De eerste maal hier in de olijfhof. De tweede keer in de realiteit van de gevangenneming, aan de geselkolom, op het kruis. Hier in Gethsemane heeft Hij alles te voren beleefd. Hij knielt hier op de […]

Lezen

Het mysterie van het lijden

Het mysterie van het lijden

Men heeft het lijden tot een “probleem” gemaakt, waarvan men de oplossing niet kent. Nee, het lijden is geen probleem maar een mysterie; een geheim van God, dat wij in geloof moeten benaderen en dat zijn oplossing vindt in Jezus Christus. Hij moest lijden om dat Hij ons de Verlossing bracht. Verlossen, dat is ons vrijmaken van de zonde. De zonde doet de mens vallen […]

Lezen

Eerherstel

Eerherstel

De drievoudige doorboring kan wijzen naar het mysterie van een drievoudige boete en een drievoudig eerherstel. De Heer lijdt in Zijn Lichaam voor de schuld der wereld. Dat de zonde de Drie-ene God beledigt, is duidelijk aan het feit, dat elke zware zonde het leven van de Goddelijke genade doodt. De zonde is vooral ook ondankbaarheid en liefdeloosheid jegens onze Schepper en Weldoener. Zo wordt […]

Lezen

De drievoudige doorboring van de Heer

De drievoudige doorboring van de Heer

De doornenkroning is de eerste doorboring van het Lichaam van de Heer. “Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieën en bespotten Hem met de woorden: “Gegroet, Koning der Joden!” Ze bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd”.  Mt 27,29-30 Deze […]

Lezen

14 September: Feest van Kruisverheffing

14 September: Feest van Kruisverheffing

Iedere mens heeft te lijden, soms meer, soms minder. Ieder draagt zijn kruis. Het is de manier waarop men het draagt, wat zoveel verschil uitmaakt. Als men het probeert kwijt te raken, als men zich met handen en voeten ertegen weert, dan wordt het nog zwaarder. En bovendien blijft al het lijden onvruchtbaar. Het geheim bestaat hierin: dat men het kruis aanvaardt en het verenigt […]

Lezen

Het zevende woord

Het zevende woord

Toen riep Jezus met luider stem: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.’ Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.   Lk 23,46 De symfonie van het leven is voorbij. Van het eerste zuigeling huilen in de armoede van de stal in Bethlehem tot het laatste geluid van de gebroken, naakte armoede van het kruis. Aan het begin zijn het de achtergrondnoten […]

Lezen

Het zesde woord

Het zesde woord

Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: “Het is volbracht.”   Joh 19, 30 Dit was de verklaring van Jezus dat Hij zijn levenswerk had voltooid. Hij wilde niet alleen zeggen dat hij op het punt stond te sterven. Hij bedoelde hiermee dat Hij de zending die Hij van Zijn Vader had ontvangen, die Hij op aarde moest volbrengen, had volbracht. Zijn missie […]

Lezen

Het vijfde woord

Het vijfde woord

Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou worden: “Ik heb dorst.”   Joh 19,28 De dorst was een van de ergste pijnen die met de kruisiging gepaard ging, door koorts en bloedverlies. Jezus klaagde niet of zocht naar verlichting. Bij zijn aankomst op Golgotha had Hij zelfs geweigerd om de gebruikelijke drank die werd aangeboden als een licht kalmerend […]

Lezen

Het vierde woord

Het vierde woord

Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem uit: “Eli, Eli, lema sabaktani?” dat wil zeggen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”  De duisternis verspreidde zich over de aarde terwijl Jezus aan het kruis hing. Het was een mysterieuze duisternis. Dieper en mysterieuzer was de duisternis in de ziel van de Gekruisigde. Omdat hij God was, kon Hij niet echt in […]

Lezen