14 September: Feest van Kruisverheffing

14 September: Feest van Kruisverheffing

Iedere mens heeft te lijden, soms meer, soms minder. Ieder draagt zijn kruis. Het is de manier waarop men het draagt, wat zoveel verschil uitmaakt. Als men het probeert kwijt te raken, als men zich met handen en voeten ertegen weert, dan wordt het nog zwaarder. En bovendien blijft al het lijden onvruchtbaar. Het geheim bestaat hierin: dat men het kruis aanvaardt en het verenigt […]

Lezen

Het zevende woord

Het zevende woord

Toen riep Jezus met luider stem: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.’ Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.   Lk 23,46 De symfonie van het leven is voorbij. Van het eerste zuigeling huilen in de armoede van de stal in Bethlehem tot het laatste geluid van de gebroken, naakte armoede van het kruis. Aan het begin zijn het de achtergrondnoten […]

Lezen

Het zesde woord

Het zesde woord

Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: “Het is volbracht.”   Joh 19, 30 Dit was de verklaring van Jezus dat Hij zijn levenswerk had voltooid. Hij wilde niet alleen zeggen dat hij op het punt stond te sterven. Hij bedoelde hiermee dat Hij de zending die Hij van Zijn Vader had ontvangen, die Hij op aarde moest volbrengen, had volbracht. Zijn missie […]

Lezen

Het vijfde woord

Het vijfde woord

Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou worden: “Ik heb dorst.”   Joh 19,28 De dorst was een van de ergste pijnen die met de kruisiging gepaard ging, door koorts en bloedverlies. Jezus klaagde niet of zocht naar verlichting. Bij zijn aankomst op Golgotha had Hij zelfs geweigerd om de gebruikelijke drank die werd aangeboden als een licht kalmerend […]

Lezen

Het vierde woord

Het vierde woord

Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem uit: “Eli, Eli, lema sabaktani?” dat wil zeggen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”  De duisternis verspreidde zich over de aarde terwijl Jezus aan het kruis hing. Het was een mysterieuze duisternis. Dieper en mysterieuzer was de duisternis in de ziel van de Gekruisigde. Omdat hij God was, kon Hij niet echt in […]

Lezen

Het derde woord

Het derde woord

Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw moeder.” Joh 19,26-27 Zijn lichaam is vervuld van folterende pijnen en doodsangst, zijn ziel worstelt met het gewicht van alle zonden en verdriet van de mensheid, maar Jezus denkt nog steeds aan zijn moeder. […]

Lezen

‘Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.’

‘Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.’

De rover aan het kruis, rechts van Christus, had het net gevraagd: ‘Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.’ Terwijl de tijd bijna op raakt, de vreugde van het leven voorbij is, uitgerekt in wrede pijn, terwijl hij zijn schuld aan de maatschappij betaalt, vraagt deze man nederig om een herinnering. Geloof en berouw gingen gepaard met dit eenvoudige verzoek. Jezus […]

Lezen

Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen!

Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen!

De vijanden van Christus hadden al een tijd samengezweerd. Minstens twee maanden eerder hadden ze besloten dat hij moest sterven. Pontius Pilatus, de Romeinse rechter, liet water brengen om zijn handen te wassen van het schuldgevoel, en verklaarde dat hij geen reden tot veroordeling kon vinden. Elke jury in de wereld zou verklaren dat de moord op Christus met voorbedachte rade in de volle zin […]

Lezen

Het testament van Jezus

Het testament van Jezus

Vandaag de dag is het kruisbeeld zo gewoon dat de echte betekenis ervan verloren kan gaan. Het nieuwe kruisbeeld dat je aan de muur hangt kan worden begroet met uitroepen van: “Is het niet mooi?” – De voorstelling van Christus de Gekruisigde is niet bedoeld om zulke gevoelens te wekken! Het moet je geest richten op de ruwe en gewelddadige, maar ook sublieme en heilige […]

Lezen

Gebed om 12 legioenen Engelen

Gebed om 12 legioenen Engelen

Vader in de hemel, meer dan twaalf legioenen Engelen zou u naar uw Zoon gestuurd hebben in zijn doodsangst, als Hij er U om gevraagd had. Maar Hij heeft het u niet gevraagd, – opdat de Schrift in vervulling gaat en de profetie van zijn bloedig lijden. Nu de Heilige Kerk, zijn Mystiek Lichaam, overgeleverd is aan de krachten van de duisternis, zoals Hijzelf toen […]

Lezen