Goede vrijdag

Goede vrijdag

De Heilige, de Rechtvaardige, de Waarachtige werd gevonnist door zondaars en ter dood gebracht. Maar terwijl ze Hem vonnisten, waren ze gedwongen Hem vrij te spreken.

Judas die Hem verried, zei: “Ik heb gezondigd doordat ik onschuldig bloed heb verraden”.

Pilatus die het vonnis uitsprak zei: “Ik ben onschuldig aan het Bloed van deze rechtvaardige“.

De honderdman die Hem liet kruisigen zei: “Waarachtig, deze man was een rechtvaardige!”

Aldus overwint Gij Heer, terwijl Gij wordt geoordeeld!

En zo zullen ze nog veel meer op de laatste dag “opzien tot Hem die ze hebben doorboord”; dan zal Hij die veroordeeld werd in zwakheid, de wereld oordelen in sterkte; dan zullen zelfs degenen die veroordeeld worden, erkennen dat hun veroordeling rechtvaardig is.

Kruisweg

Jezus draagt de hele wereld door zijn Goddelijke macht, want Hij is God. Maar dat gewicht is niet zo zwaar als dat van het kruis dat onze zonden voor Hem getimmerd hebben. Onze zonden hebben Hem deze vernedering gekost.

HIj moest onze natuur op Zich nemen, onder ons als Mens verschijnen. Hij moest een leven leiden in versterving, en op het einde daarvan zijn passie en dood ondergaan.

O Heer, almachtige God, die het gewicht der hele wereld draagt zonder moeite, die het gewicht van onze zonden hebt gedragen met heel veel moeite, verlos onze zielen door Uw kostbaar Bloed!

Jezus had zijn kruis alleen kunnen daragen, als dag zijn wil was geweest; maar Hij staat toe dat Simon Hem helpt, om ons er aan te herinneren dat wij deel moeten hebben aan Zijn lijden en mee moeten doen met Zijn werk.

Zijn verdiensten zijn oneindig, maar Hij verwaardigt Zich dat zijn dienaren hun verdiensten daaraan toevoegen. De heiligheid van de Maagd Maria, het bloed van de martelaren, de gebeden en boetedoeningen van de Heiligen, de goede daden van al zijn gelovigen, nemen deel aan dat werk dat ook zonder die deelname volmaakt is.

Hij verlost ons door Zijn Bloed;
maar slechts door middel van ons en met onze medewerking
verlost Hij ons.

Heer, leer ons lijden met U; maak ons lijden om Uwentwille licht voor ons; en heilig al ons lijden door de verdiensten van Uw eigen lijden. Amen.