H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (4)

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (4)

Want toen God zei: “Laat er licht zijn, en er was licht”, als wij in dit licht de schepping van de Engelen mogen begrijpen, dan waren zij zeker deelgenoten van het eeuwige Licht, dat de onveranderlijke Wijsheid van God is, waardoor alle dingen zijn gemaakt en die wij de eniggeboren Zoon van God noemen; zodat zij, verlicht door het Licht dat hen heeft geschapen, zelf […]

Lezen

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (3)

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (3)

De Engelen bestonden dus voor de sterren; en de sterren werden op de vierde dag gemaakt. Zullen we dan zeggen dat ze de derde dag zijn gemaakt? Verre van dat, want we weten wat er die dag gemaakt is. De aarde werd gescheiden van het water … en de aarde produceerde alles wat er op groeide. Op de tweede dag dan? Zelfs niet op die […]

Lezen

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (2)

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (2)

Maar hoewel het feit dat de Engelen het werk van God zijn…wordt het inderdaad niet expliciet genoemd; maar elders beweert de Heilige Schrift het op de duidelijkste manier. Want…hier wordt het meest uitdrukkelijk en door goddelijk gezag gezegd dat God hen heeft geschapen, want van hen wordt onder de andere hemelse dingen gezegd: “Hij heeft bevolen, en zij zijn geschapen” (Ps. 148). Wie zal dan […]

Lezen

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (1)

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (1)

Uit: De stad van God  De H. Augustinus schrijft: Op dit moment, aangezien ik mij ertoe verbonden heb de oorsprong van de Heilige Stad te behandelen, en eerst van de Heilige Engelen, die een groot deel van deze stad vormen, en zelfs het meer gezegende deel, aangezien zij nooit weggetrokken zijn, zal ik mijzelf belasten met de taak om, met Gods hulp… de Schriftteksten die […]

Lezen

Engel en priester

Engel en priester

God stuurt de Engelen en dispenseert de profeten niet. De Engelen kunnen en moeten de profetische priesters versterken en leiden, hun woorden tot leven wekken en hen beschermen tegen degenen die zich tegen hen verzetten. We kunnen hier de grote profeet Mozes noemen in zijn missie onder het uitverkoren volk: Zie, Ik zend mijn Engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u […]

Lezen

Belijdenis

Belijdenis

Want allen: profeten, Engelen en priesters, hebben ook dezelfde zending: ze moeten dezelfde God en hetzelfde evangelie verkondigen. Er zijn twee gevolgen van de belijdenis van God, een in de hemel en een op aarde: – In de hemel: “Ik zeg u: ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods Engelen. Maar wie Mij tegenover de […]

Lezen

Heer, God van de heerscharen!

Heer, God van de heerscharen!

Deze aanroeping van God wordt vaak door de profeten gebruikt, heel bijzonder de profeet Zacharia. De betekenis van deze naam van God drukt in eerste instantie Gods soevereiniteit uit: Hij is de “Heer”! Vervolgens bevestigt de verwijzing naar de Engelen, “God van de Heerscharen”, zijn macht. Hoe groter het leger en hoe groter het aantal mensen dat zich aan Hem onderwerpt, des te duidelijker is […]

Lezen

Profeet van de Menswording

Profeet van de Menswording

St. Gabriël spoort Daniel aan om “het woord te overwegen en het visioen te begrijpen“ (Daniel 9, 23), en hij is degene die “wijsheid en begrip” geeft (Daniel 9,22). Opnieuw zien wij dat deze Engel bijzonder verbonden is met God de Zoon, Die Mens zal worden. Dit wordt nog duidelijker als hij daadwerkelijk de Menswording profeteert: Voor je volk en voor je heilige stad is […]

Lezen

De “man” Gabriel

De “man” Gabriel

De Heilige Gabriël is de belangrijkste Engel in het Bijbelboek Daniel.  In het begin zien we iets “vreemds”, we merken dat wanneer de Engel Gabriël verschijnt, Daniël zegt: Nog was ik aan het bidden, toen Gabriël, de man die ik vroeger in een visioen had gezien, naar mij kwam toevliegen. Het was de tijd van het avondoffer. Daniel 9,21 Het is echter heel duidelijk dat […]

Lezen

“Een man in linnen gekleed” (4)

“Een man in linnen gekleed” (4)

“Zijn stem was zo luid als het geschreeuw van een menigte”. De stem van een menigte is luid maar verward; het is als het gedonder van vele wateren, dat vaak wordt gebruikt als een beschrijving van de stem van God en van de Engelen (vgl. Ez 1,24; Openb. 1,15). In zoverre de stem een zekere uitdrukking is van het verstand en de wil, drukt de […]

Lezen