De Heilige Engelen – Onze “Barmhartige Samaritanen” (2)

De Heilige Engelen – Onze “Barmhartige Samaritanen” (2)

We bereiken allemaal wel eens onze grenzen en komen dan in nood. Maar waar vinden we hulp, waar is onze “barmhartige Samaritaan”? God zei tegen Mozes:

“Zie, Ik zend Mijn Engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld. Als gij gehoorzaamt aan zijn woord en doet wat Ik u zeg, dan ben Ik de vijand van uw vijanden” (Ex 23,20,22).

Daarom is de Heilige Rafaël slechts een van de vele Heilige Engelen met wie God het menselijk leven omringt vanaf het begin tot aan de dood, door hun waakzame zorg en voorspraak”. Zij hebben de opdracht om over ons te waken op al onze wegen.

Er is één Engel in het bijzonder, zegt de Heilige Vader, die “een vriend is, die we niet zien maar wel horen”. Onze persoonlijke Engelbewaarder, onze hemelse helper, onze persoonlijke barmhartige Samaritaan is “een vriend die op een dag bij ons zal zijn in de eeuwige vreugde van de Hemel”.

We kunnen ons afvragen hoe het leven eruit zou zien als we deze hemelse broeders beter zouden leren kennen. Laten we luisteren naar iemand die heel vertrouwd was met de Engelen, de heilige Faustina. Zij bekende:

Ik vraag “niets van menselijke schepselen en spreek alleen met hen voor zover dat nodig is. … Ik ben in gemeenschap met de Engelen”.

En zo kon ze zeggen: “Ik zag hoe de Engelen en de Heiligen van de Heer God eer geven”.

Dus besloot ze voor zichzelf: “Met U, Jezus, ga ik door het leven, te midden van stormen en regenbogen, met een vreugdekreet, terwijl ik het lied van Uw barmhartigheid zing. Ik zal niet ophouden mijn liefdeslied te zingen totdat het Engelenkoor het opneemt”.

Laten we haar horen uitleggen wie de Engelen zijn en wanneer en hoe ze ons helpen.