De verrijzenis heeft het laatste woord

De verrijzenis heeft het laatste woord

Nadat de Engelen tegen de vrouwen hadden gezegd, dat Hij verrezen was, voegden ze er nog aan toe: “Herinnert u, hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft: De Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden en aan het kruis geslagen, maar op de derde dag verrijzen”. En dan volgtde eenvoudige bemerking: “Zij herinnerden zich Zijn woorden”. Hier zien wij weer mooi een van […]

Lezen

Wat zoekt gij de Levende bij de doden?!

Wat zoekt gij de Levende bij de doden?!

Twee mannen in een stralend wit kleed komen de vrouwen tegemoet, die radeloos voor het lege graf staan en zij spreken hen aan: “Wat zoekt gij de Levende bij de doden. Hij is niet hier, Hij is verrezen” (Lk 24,5-6). Als de H. Engelen binnentreden, dan wordt het altijd licht, dan komt het licht van de hemel in ons leven. Daarom stralen hun gewaden, en […]

Lezen

Luisteren

Luisteren

Iedereen wil praten, maar zelden wil iemand luisteren. Is je dat wel eens opgevallen? Het luisteren naar de ander moet geoefend worden. Als je net doet alsof je luistert, maar intussen je eigen gedachten nagaat, en er dus maar met “een half oor”  bij bent, zal de ander dit toch merken. Ieder voelt zich prettig bij een andere persoon, die heel opmerkzaam toehoort en hem […]

Lezen

Stil worden

Stil worden

Veel mensen vragen zich af, waarom het gebed, hun leven met God en ook het contact met de Engelbewaarder vaak zo moeilijk is. Hoe kan ik de stem van mijn Engel horen? Hoe kan ik weten wat God van mij wil? Daar kom ik alleen achter als ik stil word. Wij leven in een wereld vol lawaai: films, muziek, internet, telefoontjes, sms’jes, en noem maar […]

Lezen

Password

Password

De Heilige Engelen hebben als taak om ons te beschermen. Maar dat niet alleen. Nog veel belangrijker voor hen is onze geestelijke groei. Ze willen ons als het ware “trainen”: opdat we zuiver en stralend voor God staan, als een heldere kristal, waarin zich het licht van de genade op veelvoudige wijze kan spiegelen. Wil je deze training met je Engelbewaarder beginnen? Zo ja, dan […]

Lezen

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe kan ik de stem van mijn Engelbewaarder horen? Hoe kan ik met hem contact hebben? Ik hoor hem toch nooit…. Nee, normaal gesproken hoor je hem niet met je oren. En dat is dus best lastig. Dan moet je leren je innerlijke oren te gebruiken! Want die hebben we ook. Omdat Engelen geestelijke personen zijn, gebruiken zij dus niet woorden en taal, zoals wij […]

Lezen

Waarom helpt de Engel niet altijd?

Waarom helpt de Engel niet altijd?

Waarom laten Beschermengelen ons soms gewond raken bij ongelukken, als zij ons liefhebben en door God zijn aangewezen om ons tegen de gevaren te beschermen? Paus Benedictus raakte deze vraag aan nadat hij zijn pols had gebroken in een val tijdens zijn vakantie. Over zijn blessure daarna verklaarde hij: “Helaas heeft mijn eigen Beschermengel mijn blessure niet voorkomen, zeker na orders van boven”. Vervolgens legt […]

Lezen

Wanneer krijgen we onze Engelbewaarder?

Wanneer krijgen we onze Engelbewaarder?

De H. Thomas van Aquino beweert dat iedereen bij zijn geboorte een Engelbewaarder ontvangt. Bovendien leert hij dat de Engelbewaarder van de moeder haar kind bewaakt zolang zij deze in haar schoot draagt. Andere Kerkvaders en Kerkleraars echter, bijv. de H. Hieronymus en de H. Basilius de Grote, geloven dat onze Engelbewaarder bij het Doopsel aan ons wordt toegewezen. De H. Anselmus gaat een stap […]

Lezen

Hij helpt mij groeien in volmaaktheid

Hij helpt mij groeien in volmaaktheid

 “Heb medelijden en bidt voor mij, Engel van de Heer, want gij zijt mijn beschermer voor heel mijn leven, de gids en behoeder, door God aan mij gegeven voor altijd.” Oosterse liturgie “Iedere mens, al lijkt hij nog zo gering, heeft een Engel die hem op zijn pad begeleidt. De Engelen zijn schitterend, zuiver en luisterrijk, maar ze zijn aan ons gegeven als begeleiders tijdens […]

Lezen

Gemeenschap van de Kerk

Gemeenschap van de Kerk

“Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder een hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem”. Ef 1,9-10 De devotie van de H. Franciscus van Assisie (1182-1226) tot de Engelen wordt door de H. Bonaventura met […]

Lezen