De Heilige Engelen in gebed en liturgie

De Heilige Engelen in gebed en liturgie

Inleiding Ons leven, vooral ons christelijk leven, is vol mysterie. Gods Engelen maken deel uit van dit mysterie en zij zijn zelf voor een groot gedeelte dit mysterie. Men zou in de geest van Kardinaal Newman kunnen zeggen: wij hoeven onze handen maar uit te strekken om ze aan te raken. Hoe dun is in feit de wand die zich bevindt tussen hen en ons. […]

Lezen

Een dubbel versterkte Kerk

Een dubbel versterkte Kerk

De kracht en schoonheid van het christelijk gebed bestaat daarin, dat het een gebed is van Engelen en mensen, een “dubbel versterkte Kerk”! Als het inderdaad zo is: “De Engel des Heren omringt hen die God vrezen, en redt hen” (Ps. 34,8), dan is het natuurlijk passend dat wanneer een grotere menigte broeders op de juiste wijze bijeenkomt om Christus te loven, de Engel van […]

Lezen

Brood der Engelen

Brood der Engelen

Een bijzonder moment van de liturgie mogen wij nog apart vermelden. Het is het ogenblik van de H. Communie. De christen mag daar het “Brood der Engelen” ontvangen. Gods Engelen zijn veel waardiger dan wij de Heer te nuttigen, en toch schenkt de Heer zich niet aan hen, maar aan ons… Hoeveel eerbied zal de Engel niet aan de dag leggen wanneer wij naderen tot […]

Lezen

Op aarde zoals in de hemel

Op aarde zoals in de hemel

De Heilige Mis is als een voorafbeelding van het hemelse Jeruzalem. In de Romeinse canon wordt na de Consecratie de bede uitgesproken, dat Gods Engel “dit Offer moge brengen voor Uw Aanschijn op het hemelse altaar”. De Engelen zijn ook persoonlijk betrokken bij de viering van de diverse kerkelijke feesten. Wat de Kerk op aarde viert, wordt in de hemel aanvaard en meegevierd. Zo schrijft […]

Lezen

Engel en mens samen bij de H. Mis

Engel en mens samen bij de H. Mis

Men heeft overigens, niet zonder grond, het gehele boek van de Openbaring willen uitleggen op de achtergrond van één grootse liturgische viering, te beginnen bij de woorddienst, de offerdienst, het opdragen van het Offer, de H. Communie. Gods Engelen zijn daarin de heilige dienaren. Het is door deze wereld vol mysterie waarvan de Hl. Liturgie vervuld is, dat wij nog beter beseffen, waarom wij spreken […]

Lezen

Engelen verrichten liturgische diensten

Engelen verrichten liturgische diensten

“Zijn de Engelen geen dienstbare geesten, uitgestuurd tot hulp van hen die de zaligheid zullen beërven?” Zo typeert de Hebreeënbrief de Engelen: zij zijn dienstbare geesten. De Griekse tekst zegt letterlijk: ‘Liturgische geesten”. Verschillende kerkvaders wijzen op de liturgische diensten die de Engelen verrichten bij priesters en diakens. Theodorus van Mopsueste ziet ze als dienaren die de gaven bereiden: “Door de aanblik van de diakens […]

Lezen

Zichtbaar en onzichtbaar

Zichtbaar en onzichtbaar

De grote godgeleerden, zoals een H. Augustinus, een H. Thomas van Aquino, wisten maar al te goed van de beide dimensies van de liturgie: de zichtbare en de onzichtbare. Twee werelden neigen zich daarin tot elkaar en gaan ten dele in elkaar over. Wat hier zichtbaar gevierd wordt, heeft in de andere wereld zijn uitwerking. Wat hier gebeurt onder de tekenen, vindt voor de troon […]

Lezen

Engelen zingen samen met mensen

Engelen zingen samen met mensen

Het is voor veel Heiligen, zoals een H. Joannes Chrysostomus, een H. Clemens van Alexandrië, een H. Bernardus van Clairvaux, een H. Benedictus, en voor veel mystieken als een H. Mechthild en Gertrudis, een uitgemaakte zaak dat de Engelen vooral het gemeenschappelijk gebed begeleiden. Zo beveelt de H. Bernardus zijn monniken aan, zich rekenschap te geven van de tegenwoordigheid van de H. Engelen bij het […]

Lezen

De Heilige Engelen en ons gebed

De Heilige Engelen en ons gebed

Het gebed is de wereld van God: de mens plaatst zich daar voor zijn Schepper en aanbidt Hem die hem geschapen, verlost en geheiligd heeft. Het is tegelijk de wereld van de Engelen, van wie de Heer zegt, dat zij altijd het aanschijn aanschouwen van de Vader die in de hemel is. In het Oude Testament leeft reeds het bewustzijn, dat de Engelen bij ons […]

Lezen