Engel en mens samen bij de H. Mis

Engel en mens samen bij de H. Mis

Men heeft overigens, niet zonder grond, het gehele boek van de Openbaring willen uitleggen op de achtergrond van één grootse liturgische viering, te beginnen bij de woorddienst, de offerdienst, het opdragen van het Offer, de H. Communie.

Gods Engelen zijn daarin de heilige dienaren. Het is door deze wereld vol mysterie waarvan de Hl. Liturgie vervuld is, dat wij nog beter beseffen, waarom wij spreken van de Heilige Mis, van heilige gewaden, heilige riten, van een heilig dienstwerk, en waarom ook wij heilig zouden moeten zijn, om op waardige wijze daaraan deel te mogen nemen.

  • De H. Kerk herinnert ons zelf op tal van plaatsen in de liturgie aan deze werkelijkheid. In het begin van de H. Mis belijden wij onze schuld voor God en vragen de H. Maagd, alle Engelen en Heiligen (als daar aanwezig!) voor ons bij God te willen bidden.
  • Het Gloria van de H. Mis bevat het lofgezang van de H. Engelen te Bethlehem.
  • In het Credo belijden wij, dat God Schepper is van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen en dit verwijst naar het bestaan der H. Engelen.
  • Het is vooral in de prefatie dat de Engelen genoemd worden.
  • Wij vragen God in te mogen stemmen met het driemaal Sanctus van de Engelenkoren. Juist voor het hoogtepunt van de liturgie bereikt wordt, voelen wij de behoefte God onze aanbidding te brengen, samen met de H. Engelen.

Het gaat uitdrukkelijk niet over een gescheiden aanbidding, op gescheiden momenten en plaatsen: mensen en Engelen samen aanbidden de driemaal Heilige God op een en dezelfde plaats, op een en dezelfde tijd: de grenzen vervagen, afstanden vallen weg. Hier daalt God af in de schepping, hier wordt de drievoudige God door Engel en mens gelijkelijk aanbeden en verheerlijkt.