Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

BIJ JEZUS ZIJN

In de eerste zendingsopdracht die Jezus aan zijn apostelen geeft, en een tijdje later ook aan de 72 leerlingen, zijn twee opvallende kenmerken, die ook voor ons gelden:

  • Hij koos hen uit om bij Hem te zijn.
  • En om dan gezonden te worden.

Het eerste is en blijft de persoonlijke vriendschap met de Heer.
Alleen als deze echt en levendig is en vol geloof, kan men getuigenis geven.

Anders gezegd: vanuit een leven van  a a n b i d d i n g, van  o v e r w e g i n g  van Gods Woord en een aanvaarden
van het dagelijks  k r u i s , verenigd met dat van Jezus, kan men getuigenis geven.

TWEE AAN TWEE

Maar ook de zending zelf is bijzonder: Hij zond hen twee aan twee.
Men kan hierin ook de zending zien van iedere gelovige, samen met zijn Engel!

Moeten we dan preken? Nee. Maar wel getuigenis geven als dit nodig is, en dat is zeker in onze tijd niet gemakkelijk.
Hier moet men in iedere nieuwe situatie weten te onderscheiden. Wie kan ons dan beter verlichten als onze hemelse Broeder?

Hij inspireert ons, om kleine werken van naastenliefde te verrichten.
Hij laat ons zien waar hulp nodig is. Hij spoort ons aan te bidden voor de noden in onze omgeving en in de wereld.
Wij zijn geroepen om een zichtbare Engelbewaarder te zijn in de omgeving waar wij leven.

Er is een getuigenis van een christelijk schrijver uit de eerste eeuwen over de christenen, een nieuw verschijnsel temidden van de heidenen. Hij beschrijft dat zij niet in een eigen stad wonen, afgezonderd van de andere mensen.
Integendeel, zij wonen gewoon onopvallend in de wereld, ieder op zijn eigen plek, en met zijn eigen taak.
Maar hij noemt o.a. twee opvallende kenmerken:

  • Zij plegen geen echtbreuk.
  • Zij doden niet het kind in de moederschoot.

Waarom moet ik nu aan onze tijd denken?!

Wij moeten dus vooral getuigenis geven in onze nieuw-heidense samenleving,
door onze manier van  l e v e n,
trouw aan Gods geboden, en in ware naastenliefde, en waar het nodig is ook door onze woorden.