Gerontius (5)

Gerontius (5)

Dan is de mens ook uniek vanwege Gods barmhartigheid jegens hem. Een latijnse oratie zegt: “God, gij openbaart Uw almacht nergens duidelijker als daar waar Gij barmhartigheid laat gelden…” De opstandige Engelen hebben geen barmhartigheid ervaren. GOD “plooit” de mens, “om met een zelfde aantal zalige zielen / hen te vervangen die door hoogmoed vielen”. Hier geeft Newman een min of meer klassieke opvatting weer […]

Lezen

Gerontius (4)

Gerontius (4)

Newman presenteert ons hier een hele brok theologie. Allereerst looft de Engel Gods wonderbaarlijke schepping! Wij kunnen hierbij denken aan het “Sanctus”, ontleend aan Jesaja 6, waar de Serafijnen God loven en prijzen, en erkennen: “Hemel en aarde zijn vervuld van Uw heerlijkheid…” Wij herkennen Gods heerlijkheid aan Zijn wonderbare schepping. Nu neemt de mens in deze schepping een heel bijzondere plaats in. Allereerst vanwege […]

Lezen

De droom van Gerontius (3)

De droom van Gerontius (3)

Hier volgt een gedeelte van het gedicht in de schone berijming van Gerard Wijdeveld. De Engel spreekt: “Heer, die in alles wonderbaarlijk zijt,het wonderbaarlijkst zijt Gij in de mens,wiens stugge hart gij met zo’n zacht beleiden tederheid geplooid hebt naar Uw wens,om met een zelfde aantal zalige zielenhen te vervangen die door hoogmoed vielen. Hij lag ter aarde, ’t pas geboren wicht,van Adams bloed, bevlekt […]

Lezen

“Dat Gods Engelen u ten paradijze begeleiden…”(2)

“Dat Gods Engelen u ten paradijze begeleiden…”(2)

“Dat Gods Engelen u ten paradijze begeleiden…” Dit is het thema van Newman’s “Droom van Gerontius”. Gerontius betekent: oude man. Het gedicht zou over iedereen kunnen gaan. Als de mens gaat sterven, zo stelt Newman zich voor, dan wordt hij op de tocht naar de andere oever begeleid door zijn Engelbewaarder en wordt hij verwelkomd door andere Engelen die hem tegemoet trekken. Wij zien dit […]

Lezen

Kardinaal J. Newman en zijn “Droom van Gerontius” (1)

Kardinaal J. Newman en zijn “Droom van Gerontius” (1)

Tussen 17 januari en 7 februari 1865 schreef Newman zijn beroemde gedicht. Hij was sinds twintig jaar katholiek, en was gevraagd om een theologisch artikel voor het tijdschrift ‘The Month’. Het verscheen daarin in de afleveringen van Mei en Juni van dat jaar. Newman kent aan de ontvankelijkheid voor de wereld der Engelen een grote betekenis toe: “Als wij de Almachtige God beschouwen omringd door […]

Lezen

De Engelen vechten aan onze zijde

De Engelen vechten aan onze zijde

Er was een zekere kluizenaar, Mozes genaamd, die sterke verleidingen had tegen de kuisheid. Ontmoedigd door het vooruitzicht overweldigd te worden, ging hij naar zijn geestelijke vader Isodore en legde uit: “De strijd is gewoon te sterk. Ik ga weg”. “Je kunt niet weggaan. Je moet teruggaan en op God vertrouwen”. “Er zijn er te veel. De demonen vallen me lastig en het is een […]

Lezen

Met volharding aanroepen

Met volharding aanroepen

Paus Pius XII wijst ons hier dus op: 1. de grote hulp die de Engelen ons bieden bij de groei in de heiligheid, 2. het belang van het verscherpen van ons innerlijk zintuig voor de wereld van het onzichtbare, 3. de vanzelfsprekendheid van een vertrouwelijke omgang met de Engelbewaarder, 4. het blijde perspectief, onze Engel ook in de eeuwigheid bij ons te hebben, 5. en […]

Lezen

Kom, bereid je voor!

Kom, bereid je voor!

In het boek van de profeet Daniël lezen we dat koning Belsassar de vaten van de tempel ontheiligde door ze lichtzinnig te gebruiken op zijn feest en zo verzuimde GOD te verheerlijken, “in wiens hand uw levensadem is en de hele loop van uw leven” (Dan 5:23). Hij was verrast door het geschrift op de muur dat zijn wandaden beoordeelde. Het is beter de liefdevolle […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe (8)

De Engelen: realiteit of mythe (8)

Engelen als persoonlijke wezens Het eerste punt heeft betrekking op het feit dat engelen en demonen niet bestaan voor materialisten en rationalisten, een mening die vrij wijdverbreid is in onze postmoderne cultuur. Zo hebben wij bepaalde stromingen in het filosofische en theologische denken geïndividualiseerd, die onder het argument van het wetenschapsdenken het geloof in engelen en demonen als persoonlijke wezens hebben verworpen. In een tweede […]

Lezen

Gebed tot de H. Engelen

Gebed tot de H. Engelen

Alle H. Engelen en Aartsengelen, weest ons boodschappers van de Goddelijke liefde. Alle Koren van de zalige Geesten, laat ons instemmen met uw lofgezang. Mijn heilige Engel, ik wil u danken voor uw liefde. Gij Engelen van hen, voor wie ik zorg draag, help mij voor hen een zichtbare Engelbewaarder te zijn. Gij Engelen van de gelovigen, laat hen trouw in het geloof blijven. Gij […]

Lezen