De volheid van de H. Eucharistie (5)

De volheid van de H. Eucharistie (5)

De Eucharistie omvat en verenigt alles, wat wij ons maar kunnen voorstellen.

  1. St. Paulus schrijft in de brief aan de Kolossenzen 2,9: “Want in Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig”.

Dit is het eerste hoogtepunt van het Goddelijk Mysterie: alles wat ín God is, is ook in het lichaam van Christus en daarom ook in iedere H. Hostie. Er is niets in God, wat niet eveneens in het H. Lichaam van Christus is.

  1. De H. Eucharistie is het Lichaam en Bloed van Christus, die voor ons werden overgeleverd. Dus bevat ze alle verdiensten van het lijden van Jezus, dat wil zeggen de volheid van de genaden der verlossing!

Er is geen enkele liefdesakte, die de Heer verrichtte, die niet in de H. Hostie aanwezig is.

  1. De H. Eucharistie is het Lichaam van Christus, het Hoofd van het Lichaam dat de Kerk is. De Eucharistie brengt de Kerk tot stand.

Zij, die de Eucharistie ontvangen worden nauwer met Christus verbonden. Hierdoor worden zij door Christus met alle gelovigen verenigd tot één enkel lichaam: de Kerk. De Communie vernieuwt, versterkt en verdiept deze inlijving in de Kerk”. KKK 1396

St. Paulus zegt met betrekking tot het H. BROOD:
“Omdat het brood één is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene BROOD”.  1kor 10,17

Laten we de onuitputtelijke rijkdom steeds meer waarderen en eren, die de Heer ons in iedere H. Communie aanbiedt!

Vragen wij Hem, dat Hij ons steeds meer van de puur aardse vreugden vrijmaakt, opdat we in staat worden om de eeuwige vreugden te ontvangen, die ons in de H. Eucharistie reeds zo nabij zijn, ja reeds IN ons zijn.