Hoe kunnen we de aanvallen van de boze weerstaan?

Hoe kunnen we de aanvallen van de boze weerstaan?

De heilige Paulus spoort de gelovigen aan: Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde”. Ef 6,13

Dan zegt hij: “Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid, de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. Hanteert daarbij het grote schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven. Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is, het woord Gods”. Ef 6,14-17

De “uitrusting” tegen de vijand die door de heilige Paulus wordt genoemd is: waarheid, gerechtigheid, bereidheid om het evangelie van de vrede, het geloof en het woord van God in praktijk te brengen.

Uiteindelijk geeft onze eigen persoonlijke vereniging met Christus in heiligheid en geloof ons de sterkste bescherming tegen de aanvallen van de duivel!

We worden in eerste instantie beschermd tegen demonische invloed door onze vereniging met God.
“De scepter van de goddelozen zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen” (Ps. 125:3).

Zoals de duivel Maria de Moeder van God niet kon aanraken of bevlekken omdat zij “vol van genade” was, zo kunnen ook wij niet door de duivel verwond worden in de mate dat wij met God verenigd zijn in genade.

“God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u dus aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. Nadert tot God en Hij zal tot u naderen”.
Jak 4,6-8