Leren van de Engelen: eerbied en gebed

Leren van de Engelen: eerbied en gebed

Een van de eerste lessen die de Engelen ons leren is eerbied voor de drie maal Heilige God, in heilige Vreze des Heren. Onze eerbied wordt zowel uiterlijk als innerlijk uitgedrukt in onze manier van bidden.

De mens is lichaam en ziel. Onze houding, vooral voor het Heilig Sacrament of tijdens de Heilige Mis en de Heilige Communie, is een uitdrukking van onze innerlijke houding ten opzichte van God en van ons geloof in Zijn werkelijke aanwezigheid in de Allerheiligste Eucharistie.

Maar nog belangrijker is onze innerlijke aandacht van hart tijdens het gebed, ons bewust zijn van de aanwezigheid van God en tot Hem spreken vanuit het hart, wat de kern is van een gebed dat voortkomt uit levend geloof.

Als we God liefhebben, dan zullen we graag met Hem spreken. Als we eerbied hebben voor God, dan moet ons gebed ook eerbiedig zijn. Als we bidden, dan moeten we ook nadenken over wat we zeggen met onze lippen….

Hierin is de heilige Engel een model voor ons. Hoezeer wordt de majesteit en heiligheid van God weerspiegeld in de eerbied van de heilige Engelen! De heilige Engelen willen ons leiden naar meer innerlijkheid en bezinning in het gebed. Ons levend contact met God en de Engelen is altijd door de poort van het gebed.

Net als de Heilige Engel moeten we in aanbidding voor God staan en de heilige God als een licht uit ons hart laten stralen; laten we een voorbeeld zijn van de vreze des Heren voor een wereld zonder geloof.

Door ons te leren bidden, roept de Engel ons eerst op tot stilte van hart en verlangen, tot luisteren naar de wil van God, tot het aanvaarden van en zich houden aan zijn wil, zelfs in het aangezicht van het kruis.

Juist door het kruis leidt hij ons volgens het plan van God naar de hemel.

Hoe dichter we bij de Engel komen, des te onverbiddelijker maar liefdevoller leidt hij ons naar het Kruis. Het Kruis is onze gids, onze veilige ladder naar de hemel. De Engelbewaarder leidt ons langs deze weg. Zowel de Engel als de mens staan voor het Kruis om te leren, te overwegen, zichzelf te bewijzen.