Hemelladder

Hemelladder

Het visioen van de aartsvader Jakob, de hemelladder over wiens treden de Engelen opklommen en afdaalden, is een symbool van Christus, de hemelladder van het Nieuwe Verbond. Deze ladder staat op de altaarsteen en leunt tegen de troon van God boven alle wolken en sterren.

Want als God afdaalt als kind, opstijgt als een getransfigureerde en tenslotte weer afdaalt, zolang op deze aarde door de kracht van de priester een misoffer wordt opgeofferd, – als dit alles in werkelijkheid en als waarheid gebeurt, is de hemel geopend voor de legioenen van de boodschappers-Engelen, die nu de verlosten op aarde opnemen in hun ononderbroken sanctusroep.

Want nu zijn hemel EN aarde vervuld met de heerlijkheid van God.

De Hemelvaart van de Heer heeft ook de twee scheppingen van Engelen en mensen met elkaar verzoend, en nu klinkt hun gemeenschappelijk lied tot lof van de Heer “als uit één mond”.

Ook al is de Kerk slechts op pelgrimstocht naar het hemelse Jeruzalem, zij schrijdt toch aan de hand van de Engel, en een dwaalweg is niet meer mogelijk. Engelen omringden de verrezen Heer toen hij opsteeg van de Olijfberg naar zijn vaderland. Zij gaven een boodschap aan de treurende apostelen en verklaarden:

“Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.” 

Engelen omringden ook de troon van God boven het heelal, die de verrezen held, de overwinnaar van Satan en de dood, de Redder van de hele kosmos, nu zou gaan bestijgen.

Het koor van alle gezegende mensenzielen, van de triomferende Kerk, zong met hen de overwinningshymne, want ook zij waren nu zegevierend uit de afgrond van het voorgeborchte opgeklommen op de nieuwe hemelladder.

Engelen boven en Engelen hier beneden; Engelen op alle niveaus van de schitterend geordende kosmos; Engelen altijd onderweg van God naar God. – Hoe zouden we de Koren der Engelen kunnen vergeten?