Een machtig gebed!

Een machtig gebed!

Het stormgebed van het Werk van de Heilige Engelen is een zeer machtig gebed!
Bijzonder in tijden van nood en grote zorgen. Dus… onze tijd!

Men kan gebedsprentjes bij mij bestellen!

ALMACHTIGE, EEUWIGE, DRIEËNE GOD!
Voordat wij de hulp van uw dienaren, de heilige Engelen, inroepen, vallen wij voor u op de knieën neer en aanbidden u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zij geloofd en geprezen in eeuwigheid, en alle Engelen en mensen die Gij geschapen hebt, mogen u aanbidden, beminnen en dienen, u, heilige, sterke, onsterfelijke God.

En u Maria, Koningin van alle Engelen, neem ons smeekgebed tot uw dienaren genadig aan en leid het verder, gij, biddende Almacht, gij, Middelares van alle genaden, tot de troon van de Allerhoogste, opdat wij genade vinden, redding en hulp. Amen.

Grote, heilige Engelen! U bent ons door God als bescherming en hulp gegeven.
Wij smeken u in de Naam van de Drieëne God:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u in de Naam van het Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u in de alvermogende Naam van Jezus:
haast u ons te helpen! Wij smeken u bij alle Wonden van onze Heer Jezus Christus:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u bij alle martelingen van onze Heer Jezus Christus:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u bij het heilig Woord van God:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u bij het Hart van onze Heer Jezus Christus:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u in de naam van Gods liefde tot ons armen:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u in de naam van Gods trouw jegens ons armen:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u in de naam van Gods barmhartigheid jegens ons armen:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u in naam van Maria, Moeder van God en onze Moeder:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u in naam van Maria, Koningin van hemel en aarde:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u in naam van Maria, uw Koningin en Meesteres:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u bij uw eigen zaligheid:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u bij uw eigen trouw:
haast u ons te helpen!
Wij smeken u bij uw eigen strijdvaardigheid voor het Rijk Gods:
haast u ons te helpen!

Wij smeken u: bedekt ons met uw schild!

Wij smeken u: beschermt ons met uw zwaard!

Wij smeken u: verlicht ons met uw glans!

Wij smeken u: redt ons onder de schutsmantel van Maria!

Wij smeken u: bergt ons in het Hart van Maria!

Wij smeken u: legt ons in de handen van Maria!

Wij smeken u: toont ons de weg naar de poort des levens, het geopende Hart van onze Heer!

Wij smeken u: leidt ons veilig naar het hemelse Vaderhuis!

Alle koren van Zalige Geesten: haast u ons te helpen!

Onze bijzondere, door God gegeven begeleiders: haast u ons te helpen!

Haast u, helpt ons, wij smeken u!

Het Kostbaar Bloed van onze Heer en Koning is gevloeid voor ons armen:
haast u, helpt ons, wij smeken u!
Het Hart van onze Heer en Koning klopt in liefde voor ons armen:
haast u, helpt ons, wij smeken u!
Het Onbevlekte Hart van Maria, de allerreinste, uw Koningin, klopt in liefde voor ons armen:
haast u, helpt ons, wij smeken u!

HEILIGE AARTSENGEL MICHAËL!

Vorst van de hemelse legerscharen, overwinnaar van de helse draak, gij hebt van God de kracht en de macht ontvangen, om door de deemoed de hoogmoed van de machten der duisternis te breken.

Wij smeken u, verkrijg ons een ware deemoed des harten, een onwankelbare trouw om de Wil van God steeds te vervullen, en sterkte in lijden en nood.
Help ons staande te blijven voor de rechterstoel van God.

HEILIGE AARTSENGEL GABRIËL!

Engel van de Menswording, getrouwe bode Gods, open onze oren ook voor de zachte vermaningen en de lokroep van het brandende Hart van onze Heer.

Mogen wij u steeds voor ogen hebben, zo vragen wij u, zodat wij Gods Woord goed verstaan, daaraan gevolg geven en gehoorzamen en doen wat God van ons wenst.
Verkrijg ons waakzaamheid en bereidwilligheid,
zodat de Heer ons bij zijn komst niet slapend vindt.

HEILIGE AARTSENGEL RAFAËL!

“Liefdespijl” en medicijn van Gods liefde.

Wij smeken u, verwond ons hart door de brandende liefde van God en laat deze wonde nooit genezen, opdat wij ook in het leven van elke dag op de weg der liefde blijven en door de liefde steeds zegevieren.

Helpt ons, grote heilige Broeders, Mededienaars voor God!

Behoedt ons voor onszelf, voor onze eigen lafheid en lauwheid, onze ik-zucht en hebzucht, onze afgunst en ons wantrouwen, onze zucht naar verzadiging, het goed hebben en erkend worden.

Bevrijdt ons van de ketenen der zonde en van de gehechtheid aan het aardse.

Neemt ons de blinddoek van de ogen die wij onszelf omgedaan hebben, om de nood rondom ons niet te hoeven zien en ongestoord met onszelf bezig te zijn en in zelfbeklag op te gaan. Plant de prikkel van een heilige onrust naar God in ons hart, zodat wij onvermoeibaar en vol verlangen, berouw en liefde, God zoeken.

Ziet naar het Bloed van onze Heer, dat ter wille van ons gevloeid is.

Ziet naar de tranen van uw Koningin, die zij om ons geschreid heeft. Ziet naar het beeld van God in ons, dat Hij in liefde op onze ziel gedrukt heeft en dat nu door onze zonden misvormd is!

Helpt ons God erkennen en aanbidden, beminnen en dienen!

Helpt ons in de strijd met de machten der duisternis die ons heimelijk besluipen en in het nauw drijven. Helpt ons, opdat niemand van ons verloren gaat en wij eenmaal jubelend in de eeuwige zaligheid verenigd zijn. Amen.

St. Michaël, sta ons met uw Engelen bij, help ons en bid voor ons!
St. Gabriël, sta ons met uw Engelen bij, help ons en bid voor ons!
St. Rafaël, sta ons met uw Engelen bij, help ons en bid voor ons!