Profeet van de Menswording

Profeet van de Menswording

St. Gabriël spoort Daniel aan om “het woord te overwegen en het visioen te begrijpen (Daniel 9, 23), en hij is degene die “wijsheid en begrip” geeft (Daniel 9,22).

Opnieuw zien wij dat deze Engel bijzonder verbonden is met God de Zoon, Die Mens zal worden. Dit wordt nog duidelijker als hij daadwerkelijk de Menswording profeteert:

Voor je volk en voor je heilige stad is een duur van zeventig weken vastgesteld om aan de misdaad een eind te maken, om de zonde te doen verdwijnen en om de ongerechtigheid uit te boeten, om eeuwige gerechtigheid te brengen, om het zegel te drukken op de openbaringen van de profeten en om het hoogheilige te zalven. Daniel 9, 24

De zeventig jaarweken heeft betrekking op een periode van ongeveer 490 (d.w.z. 7×70) jaar. In feite werd deze profetie ongeveer vijfhonderd jaar voor de komst van Christus gedaan. Hij was het, Christus, die “eeuwige gerechtigheid” bracht door het sluiten van een “Nieuw en Eeuwig Verbond”, dat we dagelijks in de H. Mis vieren.

Het was de komst van Christus en zijn dood aan het kruis die “een einde maakte aan de zonde” en “om de ongerechtigheid uit te boeten”. Gabriël gaf Daniël dus begrip voor de komst van de Messias. In feite had deze profeet al een visioen van Christus gehad dat in het zevende hoofdstuk van dit boek wordt beschreven. Daniël zelf zegt:

In mijn nachtelijk visioen zag ik

 toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een Mensenzoon geleek.

Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid.

Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht;

alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat,

zijn koninkrijk gaat nooit te gronde. Daniel 7, 13-14

Dit is een duidelijke verwijzing naar Christus die zichzelf voortdurend de “Mensenzoon” noemde en van wie St. Gabriël zei dat “er aan zijn koninkrijk geen einde zal komen” (Lc 1,33).

Daniël is een profeet van de Menswording, evenals de Heilige Gabriël.