Maria, geducht als een leger in slagorde(2)

Maria, geducht als een leger in slagorde(2)

Maar terwijl we de schoonheid van het onbevlekt ontvangen kind bewonderen, mogen we niet vergeten dat dit zelfde vers verder gaat om Maria te beschrijven als een leger in slagorde. In deze geest schreef de heilige Louis de Montfort:

Maria moet schitteren in genade, om de dappere soldaten en trouwe dienaren van Jezus Christus, die zullen strijden voor zijn belangen, aan te moedigen en te ondersteunen. Maria moet vreeswekkend zijn als een leger in slagorde, vooral in deze laatste tijden.

Vooral met betrekking tot deze laatste en wrede vervolgingen, die de duivel in steeds heviger felheid zal doen oplaaien tot aan het rijk van de antichrist, moet men de eerste en welbekende voorspelling en vervloeking verstaan, die God in het aardse paradijs uitsprak over de slang.

“Vijandschappen zal ik stellen tussen u en de Vrouw, tussen uw zaad en haar geslacht; zij zal u de kop verpletten, en gij zult haar hiel belagen”.  (Gen. 3,15)

God heeft ooit maar één vijandschap verwekt, maar dat is dan ook een onverzoenlijke, die duren en aangroeien zal in hevigheid tot aan het einde van de wereld: de vijandschap tussen Maria, zijn heilige Moeder, en de duivel; tussen de kinderen en dienaren van de heilige Maagd en de nakomelingen en trawanten van Lucifer.

Van alle vijanden dus, door God tegen de duivel in de strijd gebracht, is Maria, zijn heilige Moeder, de meest geduchte.”       (Ware devotie tot Maria)