De Engel en het lijden

De Engel en het lijden

Er is een groot verschil tussen Engelen en mensen wat betreft hun begrip over het lijden. De mens die lijden kan, en sinds de zondeval de pijn niet meer kan ontlopen, gaat ervoor op de vlucht, terwijl de Engel, die niet lijden kan, deze als een grote schat aanziet.

De Engel ziet het lijden anders.

Wij moeten leren om met de ogen van de Engel naar ons lijden te kijken.

De Engel is voor eeuwig geheel en al zalig in God. Daardoor ziet hij het lijden heel anders dan wij mensen. Hij ziet het van buitenaf. Omdat hij zelf geen lichaam heeft, is voor hem onze lichamelijke pijn iets vreemds.

Als de Engel dan als Engelbewaarder aan onze zijde is, komt hij dit smartelijke geheim heel dichtbij. Hij kan het waarnemen en bepaalde samenhangen en oorzaken van ons lijden beter herkennen als wij zelf. Maar hij kent onze ervaringen van zwakte, pijn en begrensdheid niet.

Bij alle onbegrijpelijkheid van het lijden echter, aanbidt hij juist hierin Gods liefde en ziet naar de gekruisigde Heer. Deze onderdanige, meelijdende aanbidding van de Engel begeleidt ook onze kruisen en smartelijke uren.