Een verbond met de Serafijnen!

Een verbond met de Serafijnen!

De H. Margareta Maria Alacoque, de grote heraute van het H. Hart van Jezus, heeft een heel bijzondere genade ontvangen. Ze vertelt:

“Op zekere dag, toen ik mij ten tijde van de hennepoogst in de tuin ophield, dicht bij het Allerheiligste in de kapel, en geknield mijn werk deed, voelde ik mij opeens overvallen door een innerlijke en uiterlijke rust en verscheen mij het aanbiddelijk Hart van mijn Jezus, stralender dan de zon.

Het bevond zich temidden van de vlammen van Zijn reine liefde, omgeven door Serafijnen, die in een wonderlijk samenspel het Heilig Hart loofden.

Ze zongen: “De Liefde zegeviert, de Liefde brengt vreugde, de Liefde van het Heilig Hart stemt gelukkig!”

De zalige geesten nodigden mij uit met hun dit beminnelijk Hart te loven. Ik durfde het echter niet.

Toen zeiden ze, dat ze gekomen waren om een VERBOND met mij te sluiten, om Hem een ononderbroken verering van liefde, aanbidding en lofprijzing aan te bieden. Daarmee beloofden zij mij, mijn plaats bij het Allerheiligste in te nemen, zodat zij namens mij het Hart van Jezus zouden aanbidden, zo vaak als ik niet in de kapel kon zijn.

Daarvoor zouden zij willen delen in mijn lijden, zoals ik in hun vreugde.

Daarop schreven zij dit verbond met gouden letters in het Heilig Hart.

Het visioen duurde twee of drie uur, maar de gevolgen daarvan heb ik mijn hele leven gevoeld, de hulp die ik daardoor ervoer, alsook de zoetheid die daarmee verbonden was. Ik voelde mij zo beschaamd.

Maar sindsdien noem ik de Serafijnen in mijn gebed steeds mijn goddelijke bondgenoten. Door deze genade ontving ik een hevig verlangen om bij alles een zuivere intentie te hebben en een dermate hoog idee van wat het is om met God te spreken, dat, daarmee vergeleken, al het andere mij onrein voorkomt.”

Hier krijgen we pas echt een idee van wat voor grote vruchten een Toewijding aan de Engelen kan brengen!