Christus is het centrum

Christus is het centrum

De verering van de H. Engelen en in het bijzonder die van de H. Michaël gaat terug op het vroege begin van de Kerk. Het is een erfenis uit de Joodse synagoge, waar de Engelen, en speciaal St. Michaël, vereerd werden als de dienaren van God. De eerste christenen legden een verband tussen de Engelen en Christus.

Christus is het centrum van de wereld der Engelen. Het zijn  Z i j n  Engelen.
Zij behoren Hem toe omdat zij geschapen zijn door Hem en voor Hem.

“In Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden, heerschappijen en machten –
het heelal is geschapen door Hem en voor Hem.”
Kol 1,16

Zij behoren Hem nog meer toe omdat Hij hen gemaakt heeft tot de boodschappers van Zijn verlossingsplan. Er zijn vele teksten in het Nieuwe Testament die over een zending van de H. Engelen vertellen.

Tussen alle Engelen is er echter slechts één bekend in de Heilige Schrift, die als het ware het gehele mysterie van God representeert en die in Zijn Naam het hele volk van God bewaakt en beschermt: Dat is de Heilige Michaël!

Hoe meer we over hem weten, hoe dieper onze liefde voor hem zal groeien en hoe groter onze waardering voor hem zal zijn. Een echte verering van St. Michaël betekent dat we een geestelijke vriendschap met hem onderhouden.

Vrienden delen een gemeenschappelijke visie, zij hebben één hart en één ziel.
Om vriend te zijn van de Heilige Michaël moeten we heilig beschouwen, wat hij heilig beschouwt!

Voor alles is hij een dienaar van God, een verdediger van de eer van God!

Kortom, er is in een ziel geen echte verering voor de H. Michaël als deze geen verering heeft voor de Almachtige God.