St. Gabriel, de bode van God

St. Gabriel, de bode van God

Gabriël is degene die gestuurd is: “In de zesde maand werd de Engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea”. Aan Zacharias zal hij zich openbaren met de woorden: “’Ik ben Gabriël die voor Gods aangezicht staat, en ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen”. (Lc 1:19).

St. Gabriel komt naar ons toe vanuit het vertrouwde contact met God, omdat God hem stuurt. Daaruit kunnen we leren dat het gebed, de persoonlijke relatie met God, ons ertoe brengt een opdracht op ons te nemen, die God ook ons wil toevertrouwen. Onze activiteit in het koninkrijk van God, onze zending moet geworteld zijn in de aanbidding. Want in het gebed erkennen we de wil van God, die we dan ook in de praktijk moeten en willen brengen.

God wil ieder van ons een zending toevertrouwen, ondanks onze zwakte. Hij bouwt onze samenwerking in zijn werk in, ook al weet Hij dat we fouten zullen maken en in onze zwakte steeds weer zullen falen.

Maar er zijn er maar weinig die de wil van God met ijver uitvoeren.

Sommigen accepteren niet eens wat GOD wil, omdat het hen niet uitkomt. Anderen doen er heel lang over om de wil van God te aanvaarden en geven zich dan nog niet met vreugde en liefde aan de dienst van God, maar zijn altijd ontevreden en hebben veel bezwaren en klachten in hun hart en op hun lippen. Nog anderen beginnen ijverig, maar als dan de beproevingen komen, verliezen ze het enthousiasme van het begin en de eerste liefde.

Daarom is er een groot verschil te zien tussen de zending van de Engel en die van de mens.

Wanneer God een Engel een taak toevertrouwt – of die nu groot of klein is, Hij weet dat deze hem nooit zal teleurstellen. Hij zal de hem toevertrouwde taak tot het einde toe trouw vervullen, met gebruikmaking van al zijn kracht en vaardigheden. Een fout of gebrek aan aandacht van een heilige Engel is niet mogelijk.

Bovendien geeft het de Engel de grootste vreugde om God te mogen dienen, en hij ervaart dit als de hoogste eer. Daarom vervult hij zijn taak met “gevleugelde gehoorzaamheid“, wat betekent: onmiddellijk.

De vleugels van de Engel symboliseren deze gehoorzaamheid en zijn bedoeld om aan te geven hoe snel en volmaakt hij de Goddelijke Wil uitvoert. De vervulling van een Goddelijke Opdracht mag niet worden vertraagd, maar moet onmiddellijk worden uitgevoerd – echter niet overhaast, integendeel met de grootst mogelijke nauwkeurigheid.

In de zending van de Engel zien we ook nog een ander aspect dat onze aandacht verdient: want het doel is niet alleen het overbrengen van een boodschap, het uitvoeren van een opdracht of zelfs het opleggen van een straf, zoals vooral in het boek Openbaring geschilderd wordt.

God stuurt Zijn Engelen ook, omdat Hij samenwerking en gemeenschap wil, zelfs verbroedering, tussen mensen en Engelen. Hij wil dat wij reeds hier op aarde vertrouwd raken met degenen die tot dezelfde familie behoren – de familie van God. Ze zijn onze oudere broeders!

Het gesprek van de Heilige Maagd Maria met St. Gabriël is een groot voorbeeld voor ons, van hoe de mens en de Engel op volmaakte wijze kunnen communiceren: de Engel onthulde haar de diepste geheimen van haar leven en ze luisterde in stilte en ontdekte toen, in gesprek met de Engel, het woord van haar leven: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord”.

Het geldt ook voor ons: als we St. Gabriël in ons leven toelaten en aandacht hebben voor zijn inspiraties en aanwijzingen, zullen we beter onze eigen identiteit en het plan van God met ons ontdekken. En aan dit plan zijn we onze gehoorzaamheid en de onderwerping van ons hele bestaan verschuldigd.

Zo vindt de zending van de Engel haar voltooiing in de gehoorzaamheid van de mens, zoals dat in het leven van Maria is gebeurd, en ook op een heel duidelijke manier in het leven van haar heilige bruidegom, de heilige Jozef. In de meest beslissende ogenblikken heeft hij in blinde gehoorzaamheid de stem van de Engel opgevolgd.

Gebed

Stijg omhoog, St. Gabriel, met de wierook van onze gebeden

om ze voor de troon van God te brengen,

en kom terug met Goddelijke zegen en genade voor ons zondaars.

En laat ons dat woord erkennen, dat gij van de Allerhoogste hebt ontvangen,

omdat gij bij Hem voor ons ten beste hebt gesproken.

Het is niet de nieuwsgierigheid die ons om deze genade doet vragen,

maar de dorst van onze ziel naar God en het verlangen om Zijn wil te vervullen

zoals de Heilige Maagd Maria.

Wij willen uw genadevolle bemiddeling belonen met heilige dankbaarheid. Amen