Litanie tot St. Gabriel

Litanie tot St. Gabriel

O GOD, U stuurde de Aartsengel Gabriël om de Menswording van Uw Zoon voor te bereiden.
Wij vragen U zend ons deze grote Aartsengel ook vandaag nog te hulp, zodat wij, voorbereid door hem, op een waardige wijze de genaden kunnen ontvangen die U ons wilt schenken.

JEZUS, door de Engelen verkondigt, wij geloven aan U.

CHRISTUS, door de Engelen begeleid, wij hopen op U..

Heer, aanbeden door de Engelen, wij beminnen U.

Gij Koning van de Engelen, hoor ons.

Verlosser van de mensen, verhoor ons.

Heilige MARIA, Koningin van de Engelen, bid voor ons.

Zwijgende Maagd van Nazareth, luister naar ons.

St. Gabriel, kom naar ons.

Gij Kracht van God, kom naar ons.

Gij die staat voor de troon van God,

Gij die in de Goddelijke geheimen zijt ingewijd,

Gij voorloper van de Zoon van God,

Gij Engel van het woord en de verkondiging,

Gij die opgaat in de aanschouwing van de genadevolle Maagd,

Gij die ons het geheim van Maria openbaart,

Gij Engel van de  Menswording,

Gij, die Jezus Christus hebt aanbeden in de schoot van Maria,

Gij Engel van het zwijgen en het luisteren,

Gij Engel van de heilige gehoorzaamheid,

Gij meester van het christelijke gebed,

Gij opvoeder van de uitverkoren zielen,

Gij Engel van de vreugde en de vrede,

Gij bode van het nieuwe leven,

Gij Engel van de hoop,

Gij Engel van de nederigen en de geringen,

Gij Engel van Gods arme mensen,

Gij Engel van de kinderen,

Gij Engel van de Priesters,

Gij Engel van de Profeten,

Gij Engel van de volheid der tijd,

Gij verkondiger van het einde van de tijd,

St. Gabriel, geef ons kracht om te zwijgen.

St. Gabriel, leer ons naar God te luisteren.

St. Gabriel, help ons om te gehoorzamen.

Gij Mensgeworden Woord, onderricht ons.

Gij Eeuwig Woord, verhoor ons.

Wij smeken U,

zend ons St. Gabriel te hulp.

dat wij door deze grote Aartsengel genade vinden in uw ogen.

dat het geheim van de Menswording, dat hij heeft verkondigt, in ons leven aanwezig en werkzaam mag worden.

dat hij al onze gedachten, woorden, werken en leed voor uw Aangezicht mag brengen.

dat wij met zijn bijstand in innige vereniging met u mogen leven in het mysterie van de Eucharistie.

dat wij onder zijn toezicht dappere getuigen van het Evangelie worden.

dat hij ons mag leiden tot een innige verbondenheid met de Heiligste Maagd Maria.

dat wij met zijn hulp alle moeilijkheden overwinnen.

dat wij door hem datgene verkrijgen, waarom wij smeken.

Lam Gods, Gij zijt gekomen, om de zondaars te redden, vergeef ons Heer.

Lam Gods, Gij hebt door de Engelen de eenvoudige herders geroepen, roep ook ons, Heer.    

Lam Gods, Gij zijt alle lof waardig, verhoor ons Heer.

Wees Gegroet, Maria, …

Voor God is niets onmogelijk.

Laat ons bidden:

Heilige Aartsengel Gabriel, wij smeken u voor al onze intenties, spreek voor ons ten beste voor Gods troon, opdat wij door de verkondiging van het geheim van de Menswording aan de Heilige Maagd Maria, haar genaden mogen ontvangen en met u God kunnen loven in prijzen in alle eeuwigheid. Amen.