Ik ben Gabriel, die voor God staat!

Ik ben Gabriel, die voor God staat!

Op 24 maart vierde de Kerk vroeger het feest van de Aartsengel St. Gabriel. Hij is van de drie Aartsengelen misschien de minst vereerde. We willen hem een beetje beter leren kennen!

St. Gabriel werd naar Zacharias gezonden, om hem te verkondigen, dat zijn gebeden waren verhoord, en in deze samenhang maakte hij zichzelf bekend met de volgende woorden:

“Ik ben Gabriël die voor Gods aangezicht staat, en ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen.”

 (Lk 1, 19).

Met deze korte woorden openbaart de Aartsengel zijn naam en zijn “oorsprong”: vanwaar hij is gekomen, om deze goede boodschap te brengen. “Ik sta voor God” geeft aan dat hij dicht bij God is.

Het boek Openbaring van Johannes vertelt ons hoe voor de troon van God de volmaakte eerbied heerst en hoe de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten God en het geofferde Lam onophoudelijk lof en dank betuigen voor Zijn wonderen in het werk van de schepping en de verlossing.

Maar “voor God staan” betekent ook betrokken te zijn bij de plannen en besluiten van de Allerhoogste. Het is iets levendigs, inspirerends en diep vertrouwd. De persoon wordt in zijn innerlijk ontsteld omdat God hem aanraakt. Hij begint te juichen en is buiten zichzelf van vreugde.

Alles in hem is open voor het Goddelijke Licht en in dit licht dat allen doordringt, deelt God Zijn heilsplan met ons mensen op aarde, mee aan hen die Hem in de hemel omringen. En Hij vertrouwt hen de uitvoering van Zijn raadsbesluiten toe. Zo leidt het “voor God staan” tot betrokkenheid bij het verlossings-werk.

Zie hoe God handelt: Als hij aan de mens denkt, spreekt hij met de Engel.

Zo plaatst Hij bewust de Engel tussen Zichzelf en ons. Als we daarom God willen benaderen, ontmoeten we eerst de Engel die Hij ons stuurt om ons op te voeden, te begeleiden, te onderwijzen en voor te bereiden. Zo heeft Hij bij Zacharias gehandelt en evenzo bij Maria, door hen de Heilige Aartsengel Gabriel als bode te zenden.

Laten we God vragen om St. Gabriel te sturen om ons te helpen. Hij bereidde de intrede van de Zoon van God in deze wereld voor en begeleidde Hem naar de Menswording op aarde. Hij zal ook onze gids zijn op de weg die van de aarde naar de hemel leidt.

Het is niet moeilijk om in contact te komen met St. Gabriel. Hij verscheen aan de priester Zacharias in de tempel – de plaats die eigen is aan de priesters.  Hij verscheen aan de Maagd Maria in Nazareth omdat zij in deze stad woonde. Hij toonde zich aan de profeet Daniël aan de oever van de rivier omdat hij daar was. Hieruit kunnen we dus opmaken dat hij ook naar ons toe wil komen op de plaats waar we normaal gesproken zijn. 

Hij wil in een ogenblik van genade in ons dagelijks leven binnentreden, om ons leven te verlichten. In de aanwezigheid van St. Gabriël wordt ons leven steeds meer opengesteld voor God en krijgt ons leven een bijzondere glans van het Goddelijke Licht dat Hij ons meedeelt.

Smeekbede

Kom naar ons toe, St. Gabriel,
die voor de troon van de Allerhoogste staat,
maar naar het volk gestuurd bent,
om hen Goddelijke boodschappen te geven,
die hen naar God moeten leiden.

Gij drager van het Goddelijk licht.
Kom en verlicht ons leven!

Waar duisternis en dwaalleer zijn,
ontsteek het licht van de Waarheid.

Waar onenigheid en strijd heersen,
laat het stille licht van de vrede schijnen.

En waar eenzaamheid, angsten en lijden zwaar op ons drukken,
leid ons naar Jezus.

Begeleid ons, tot wij Hem hebben gevonden.
Dan zullen wij Hem loven
en Hem zeggen hoe waardevol
uw licht en uw begeleiding waren.