Het antwoord van de Maagd Maria

Het antwoord van de Maagd Maria

Gabriël was de eerste die het antwoord van Maria hoorde:
“Zie, ik ben de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw Woord”.

Deze woorden veroorzaakten in hem een heilige bewondering, omdat het de wijste van alle mogelijke antwoorden was en op de meest nederige manier werd gegeven. Maria had ook kunnen zeggen: “Ik ben bereid” of: “Wat God wil, moge met mij gebeuren”. Meer nog: Maria had Gods aanbod kunnen weigeren. Maar eerst bekende ze dat ze dienstmaagd was: “Zie, ik ben de dienstmaagd des Heren”.

Deze woorden van Maria roepen het welbehagen van God over de mensheid af, op het moment dat zij in naam van de hele mensheid haar antwoord aan God gaf. Door haar ziet God met onbeschrijflijke mildheid naar de hele mensheid, ook naar ons.

We kunnen ons nauwelijks voorstellen met welke bewondering St. Gabriël de woorden van Maria heeft ontvangen en hoe hij ze, als het ware, in een gouden schaal naar de troon van Hem bracht, die Hem had gezonden. En ze werden niet alleen voor God gebracht, maar ook onder de Engelen bewonderd en overwogen.

Degene die werd gekozen om de Moeder van de Zoon van God te zijn, noemde zichzelf de “Dienstmaagd des Heren”.

De toekomstige Koningin van de Engelen gaf dat antwoord, dat Lucifer in het begin uit trots weigerde aan God te geven. De Engelen bewonderden dit en hebben sindsdien ernaar verlangd, om deze nederigheid van Maria na te volgen. Het antwoord van de Engel aan de H. Johannes, toen deze hem wilde aanbidden, getuigt hiervan: “Ik ben slechts een dienstknecht zoals gij en uw broeders die het getuigenis van Jezus bezitten”.  (Openb. 19, 10).

Is dat niet verbazingwekkend? Hoewel de natuur van de Engel boven de menselijke natuur staat, wil de Engel dienen in de navolging van Maria. Net zoals de heilige Johannes en degenen die, zoals hij, Maria in hun leven hebben opgenomen en door haar, dienaren en getuigen van Jezus willen zijn.

De nederigheid – de wil om God te dienen – wordt wat Engel en mens in hetzelfde streven verenigt en kan hen naar een zeer diepe gemeenschap leiden. Het is een grote kans die God ons biedt om Hem met Zijn Engelen en zoals hen, te dienen.