De Engel in een droom

De Engel in een droom

Drie wijzen volgden de ster naar Bethlehem. Dat het een Engel was, die dit licht van de ster leidde, wordt aangetoond door het feit dat de ster niet alleen stilstond, en van richting veranderde, maar dat het zelfs boven een enkel huis kon stilstaan, om zo de plek aan te duiden waar het Kind met de Moeder verbleef!

Groot is hun vreugde. Nadat zij het Kind in aanbidding hadden vereerd, werden zij “in een droom van Godswege gewaarschuwd, niet meer naar Herodes terug te keren”.

Opnieuw is het een Engel, die hen waarschuwt en beschermt! Zij vertrekken “langs een andere weg” naar hun land. Dit geldt ook voor ieder die Christus ontmoet: deze genade verlangt een nieuwe levensrichting. Een bekering.

Maar nu dreigt er gevaar voor de Heilige Familie! Na het vertrek van de wijzen “verscheen er een Engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw”. Hoe groot is de gehoorzaamheid van de H. Jozef.  Er wordt enkel gezegd: Hij stond op, nam het Kind en zijn moeder en vluchtte naar Egypte.

Na een aantal jaren in de verbanning te hebben doorgebracht, verschijnt er in Egypte een Engel van de Heer in een droom aan Jozef: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder, en trek naar het land Israel”. En Jozef gehoorzaamt stipt en eenvoudig, zonder tegenspraak of vragen. Hij stond op, nam het Kind en zijn moeder en keerde terug in zijn land.

Opnieuw verschijnt er een Engel in een droom, die hem leidt naar Nazareth, opdat in vervulling zou gaan wat door profeten werd voorzegd.

De H. Jozef moet een grote verering voor de Heilige Engelen hebben gehad! Heel zeker is hij ons hierin een groot voorbeeld. Hij was zo gewend aan hun vermaningen en raadgevingen, dat hij ze meteen herkende en opvolgde. Moge hij ons helpen om zó goed naar onze Engel te kunnen luisteren!