De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (1)

De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (1)

In de hele Heilige Schrift vinden we een rivier die stroomt vanuit het centrum van de Stad van God. Deze rivier is al vertegenwoordigd in de Hof van Eden: “Uit Eden stroomt de rivier die water geeft aan de tuin; hij splitst zich in vier armen“ Gen 2,10 Aan het einde van de Bijbel vinden we het nog een keer: “Toen toonde mij de Engel […]

Lezen

Zalig Pasen

Zalig Pasen

Lof zij u, Heilige God! Gij overwinnaar over de zonden. Lof zij u, Sterke God! Gij overwinnaar van de hel. Lof zij u, Onsterfelijke God! Gij overwinnaar over de dood. Aan alle bezoekers van deze site, wens ik van harte een Zalig Paasfeest! Christus is verrezen! Alleluja! Hij is waarlijk verrezen! Alleluja!

Lezen

Eerherstel aan God de Heilige Geest (6)

Eerherstel aan God de Heilige Geest (6)

De doorboring van het lichaam door de speer van “een der soldaten” gebeurt postuum, het is lijkschennis. De Heer kan al niet meer lijden. Maar Hij heeft alles tevoren al aanvaard, alles toegelaten. Zijn Lichaam behoort Hem eigenlijk al niet meer, het is een “iets” geworden, een “ding”, waarmee men naar eigen believen kan omgaan. Zijn ontzielde Lichaam is reine overgave, is reine gave. Het […]

Lezen

Eerherstel aan God de Zoon (5)

Eerherstel aan God de Zoon (5)

In de kruisiging lijdt de Heer aan handen en voeten ondraaglijke pijnen voor het misbruik dat de mens maakt van het eigen lichaam. De Heer biedt hier als Mens, Zichzelf als God (alleen Hij werd mens) eerherstel aan voor de verslaving van de mens onder de hartstochten van het vlees. Daarbij worden in de zondige omarming de ledematen misbruikt in wat wij onreinheid, ontucht noemen, […]

Lezen

Het drievoudige eerherstel aan de Drievuldige God (4)

Het drievoudige eerherstel aan de Drievuldige God (4)

De drievoudige doorboring kan wijzen naar het mysterie van een drievoudige boete en een drievoudig eerherstel. De Heer lijdt in Zijn Lichaam voor de schuld der wereld. Dat de zonde de Drie-ene God beledigt, is duidelijk aan het feit, dat elke zware zonde het leven van de Goddelijke genade doodt. De zonde is vooral ook ondankbaarheid en liefdeloosheid jegens onze Schepper en Weldoener. Zo wordt […]

Lezen

Het doorboorde Hart (3)

Het doorboorde Hart (3)

De derde doorboring betreft het Heilig Hart van Jezus. Alleen de apostel Johannes vermeldt dit, omdat hij getuige was van de schending van het reeds ontzielde lichaam. “Toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds gestorven was, braken zij Hem de benen niet, maar een van de soldaten doorstak met een lans Zijn zijde, en terstond vloeiden er bloed en water uit”.  Johannes […]

Lezen

De kruisiging (2)

De kruisiging (2)

De kruisiging is de tweede doorboring van de Heer. Alle vier Evangelisten beperken zich tot de nuchtere mededeling, dat na aankomst op golgotha “zij Hem kruisigden”. Handen en voeten worden doorboord: de handen met elk een nagel, de voeten – zoals de christelijke kunst het doorgaans ziet – op elkaar gelegd met één nagel. De doornen waren in het hoofd gedreven, hadden zich daarin vastgezet […]

Lezen

De doornenkroon (1)

De doornenkroon (1)

De doornenkroning is de eerste doorboring van het Lichaam van de Heer. “Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieën en bespotten Hem met de woorden: “Gegroet, Koning der Joden!” Ze bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd”.  Mt 27,29-30 Deze […]

Lezen

Stigmatisatie

Stigmatisatie

Doornenkroon, nagels en speer zijn de lijdenswerktuigen waarmee de Heer in zijn heilige Passie driemaal doorboord werd. Ze worden genoemd in de beschrijving van de mystieke ervaring van de stigmatisatie van de H. Lidwina van Schiedam op het feest van de apostel St. Thomas. In de biografie van haar leven wordt verhaald, hoe op de bewuste avond Engelen haar kamer betraden, voorzien van de werktuigen […]

Lezen

Het verloren uur terugvinden

Het verloren uur terugvinden

Jezus’ woorden behouden hun geldigheid voor alle tijden: “Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden niet!” vgl. Mt 24,35 Dan gaan ze ook ons aan. Maar vooral die zielen zullen er met de Kerk behoefte aan hebben ‘het verloren gegane uur’ terug te vinden, die zich durven inlaten op het grote avontuur van de persoonlijk doorleefde vriendschap met de Heer. Deze kunnen niet zonder […]

Lezen