Gebed

Gebed

O Maagdelijke Moeder van God, Maria Onbevlekt, Wij wijden ons aan u toe onder de titel Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Moge deze Medaille voor ieder van ons een zeker teken zijn van uw genegenheid voor ons en een voortdurende herinnering aan onze plichten jegens u. Mogen wij, terwijl wij hem dragen, gezegend zijn met uw liefdevolle bescherming en bewaard blijven in de genade van […]

Lezen

Een bescherming tegen epidemie!

Een bescherming tegen epidemie!

In het midden van het jaar 1832 begon men de medailles te maken. Toentertijd was in Parijs de cholera uitgebroken en er waren reeds meer dan 20.000 doden te betreuren. Tijdens deze epidemie begonnen de Zusters van Vincentius deze medailles uit te delen in de ziekenhuizen, aan de mensen die besmet waren. De genezingen stapelden zich op maar ook ervoeren de mensen door de medaille […]

Lezen

De wonderdadige Medaille

De wonderdadige Medaille

Het volgende machtige “Schild van bescherming” is de Wonderdadige Medaille. Deze heeft haar oorsprong in het jaar 1830 te danken aan de heilige Catharina Labouré, een lid van de Dochters van Liefde van de heilige Vincent de Paul, aan wie de Heilige Maagd Maria drie afzonderlijke keren verscheen. De eerste van deze verschijningen vond plaats op 18 juli, de tweede op 27 november en de […]

Lezen

Krachtig hulpmiddel

Krachtig hulpmiddel

Onze-Lieve-Vrouw verleent de dragers van dit scapulier bijzondere “voorrechten”. Het volstaat te zeggen dat het bruine Scapulier een krachtig hulpmiddel is voor degenen die hem devoot dragen en de hulp van Onze Lieve Vrouw in tijden van nood inroepen. Er zijn talrijke verhalen die getuigen van het wonderbaarlijke karakter van het bruine scapulier. In het bijzonder is er één verhaal dat laat zien hoezeer Satan […]

Lezen

Beschermende schilden

Beschermende schilden

Tegenwoordig zijn we blootgesteld aan vele stralingen, door de techniek die zich steeds meer uitbreidt. Ook als men daar niet aan meedoet, zit men toch midden in die straling. Hoe kan men zich beschermen? Wij kennen een aantal geestelijke “schilden”, ter afweer, ter bescherming voor onze geestelijke of lichamelijke gezondheid. Ik wil ze hier weer eens in herinnering roepen en er wat uitgebreider op ingaan. […]

Lezen

Ignatius

Ignatius

Ik had vaak gehoord, dat als je tussen het slapen en het ontwaken in zit – als je je engel hun naam vraagt, zullen ze het je vertellen. De naam die ik kreeg was Ignatius. Misschien dacht mijn man dat ik gek was. Mijn man is een chirurg en gelooft dat veel van de geneeskunde gebaseerd is op de wetenschap. Ignatius stond op het punt […]

Lezen

Licht van de Engelen

Licht van de Engelen

Dit klinkt alsof een soort vloek zich in de kerk heeft verspreid, waardoor veel geesten in een soort spirituele diepe slaap zijn geraakt. Zelfs sommige goede priesters en sommige gelovigen zijn nu zo verblind en verward dat ze een duidelijke bevestiging of publieke verklaring van katholieke waarheden niet nodig achten. In plaats daarvan, zo beweren ze, moet men zijn energie gebruiken voor een nieuwe evangelisatie […]

Lezen

Een geestelijke strijd

Een geestelijke strijd

Wij leven in een tijd van geestelijke strijd, zoals het nog nooit in de Kerk is voorgekomen. Een strijd tussen waarheid en ketterij, tussen naturalisme en de bovennatuurlijke zicht. Uiteindelijk is het een strijd tussen de Heilige Engelen en de boze geesten van bedrog, hoogmoed en de haat tegen Christus, tegen de mensgeworden God. Kunt u alstublieft uitleggen wat u daarmee bedoelt? Ik wil zeggen […]

Lezen

Méér…

Méér…

Als katholieken moeten wij ons met standvastigheid bekleden, dat wil zeggen, met de kracht die van God komt, om ons in te zetten in de geestelijke strijd van onze tijd. St. Paulus zegt dat we niet alleen vechten tegen mensen, maar tegen de gevallen engelenmachten. Om deze reden, is het in onze tijd noodzakelijk om de hand van de Heilige Engelen te nemen en met […]

Lezen

Een dringende behoefte

Een dringende behoefte

Ik geloof dat we vooral in deze tijd van crisis in de Kerk dringend behoefte hebben aan een nieuw bewustzijn van de heilige Engelen en hun werk in het Koninkrijk van God. We moeten hen aanroepen, hen inzetten om God in Christus te verheerlijken en om het Koninkrijk van Christus te verspreiden over de schepping en in de maatschappij, Christus is Koning, en om de […]

Lezen